LOGO VNBET

“Mọi cảm xúc phát triển trong lòng đều có thể thấy được. Nếu thường soi xét tự tâm như vậy để tu pháp Tịnh độ thì có thể vãng sanh vào hàng Thượng phẩm, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Nhị thiên nhân thuyết
Long Thư viết: Hoa Nghiêm kinh vân: Nhân sanh hữu nhị thiên nhân tùy nhân, nhất danh Đồng Sanh, nhị viết Đồng Danh. Thiên nhân thường kiến nhân, nhân bất kiến thiên nhân.
Thử nhị thiên nhân, khởi phi thiện ác nhị bộ đồng tử chi đồ dư? Nhân chi cử ý phát ngôn động bộ, thường niệm thử nhị thiên nhân kiến nhân nhi năng vô quý? Như thử tu Tịnh độ, tắc tất Thượng phẩm thượng sanh.
Hoặc viết: Nhất nhân thượng hữu nhị thiên nhân, hà thiên nhân chi đa dã?
Viết:  Nhất  nguyệt  phổ  hiện  nhất  thiết  thủy,  khởi  tất nguyệt chi đa tai?

* Trang 1137 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ