LOGO VNBET
QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ
QUYỂN THƯỢNG
 
 
Niệm Phật chánh tín vãng sanh văn

Liên  Tông  Bảo  Giám  vân:  Phù  duy  tâm  lạc  quốc, phổ biến thập phương. Tự tánh Di-đàviên dung nhất trí, diệu ứng ư sắc thanh chi cảnh, lưu quang ư tâm mục chi gian. Tựu trung, phản vọng quy chân. Trực hạ bối trần hiệp giác.
Tích ngã Pháp Tạng phát hoằng thệ, khải Cực Lạc chi huyền đồ. Cố Phật Thế Tôn chỉ Tây phương, thị Vi-đề chi diệu vực. Thị nãi, quảng trường thiệt phú nhi đồng tán. Chư dư kinh tận nhi độc lưu.
Cái dĩ, lợi sanh chi hỷ xả tâm tăng. Ứng hóa chi từ bi lượng đại. Giáo phân cửu phẩm, nãi biệt khai phương tiện chi môn. Quán minh nhất tâm, thật kính trực hoàn nguyên chi lộ. Thánh phàm tế hội, như cửu khách quy ư gia hương. Cảm ứng đạo giao, tự trĩ tử đầu ư từ mẫu.
Muội tư chí lý, xúc loại giai mê. Tín thử viên đàm, sự vô bất đạt. Huống phục từ quang nguyện nhiếp, Phật lực nan tư. Thuận thủy thừa thuyền, bất lao tự lực. Suy môn lạc cữu, khởi hữu tha tai. Hữu nguyện tất nghinh. Vô cơ bất bị. Châu thạch khả tế. Ngục hỏa đốn tiêu.

* Trang 11 *
device

菩薩,聲聞生彼者無量無數。前賢後聖得道者可檢可尋。鸚鵡,頻伽,尙有法音演唱。蜎飛蝡動悉蒙教化恩慈。
聖境非虛,佛言不妄。何乃,愛河浪底沈溺而不憂。火宅焰中焚燒而不懼。密織癡網,淺智之刃莫能揮。深種疑根,汎信之力焉能援。遂卽,甘心伏意,幸禍樂災。卻誹清淨之邦。貪戀煩惱之世。
焦蛾爛蠒,自處餘殃。籠鳥鼎魚,翻稱快樂。皆由,善力微而業力勝。信根少而罪根多。
是以,三界茫茫,四生擾擾。盡貪生而兀兀,孰解知歸。悉遂業以悠悠,不求出要。過去生死,劫石難竆。未來輪迴,芥城莫盡。
匪夙生之有幸,豈得遇於斯因。擊鼓開囹圄之門,宜應速出。逢舟濟沈淪之難,詎可遟疑。敬順金文善隨佛學。不聞不解者。可痛可傷焉。矧此,五濁惡世,四靣火焚。唯佛一人力能救援。
旣聞妙法,宜植淨緣。一念信誠,萬德因

* Trang 12 *
device

Bồ Tát, Thanh văn sanh bỉ giả vô lượng vô số. Tiền hiền, hậu thánh, đắc đạo giả khả kiểm khả tầm. Anh vũ, tần-già, thượng hữu pháp âm diễn xướng. Quyên phi, nhuyễn động, tất mông giáo hóa ân từ.
Thánh cảnh phi hư. Phật ngôn bất vọng. Hà nãi, ái hà lãng để trầm nịch nhi bất ưu. Hỏa trạch diệm trung, phần thiêu nhi bất cụ. Mật chức si võng, thiển trí chi nhận mạc năng huy. Thâm chủng nghi căn, phiếm tín chi lực yên năng viện. Toại tức, cam tâm phục ý, hạnh họa lạc tai. Khước phỉ thanh tịnh chi bang. Tham luyến phiền não chi thế.
Tiêu nga lạn kiển, tự xứ dư ương. Lung điểu đỉnh ngư, phiên xưng khoái lạc. Giai do, thiện lực vi nhi nghiệp lực thắng. Tín căn thiểu nhi tội căn đa.
Thị dĩ, tam giới mang mang, tứ sanh nhiễu nhiễu. Tận tham sanh nhi ngột ngột, thục giải tri quy. Tất toại nghiệp dĩ du du, bất cầu xuất yếu. Quá khứ sanh tử, kiếp thạch nan cùng. Vị lai luân hồi, giới thành mạc tận.
Phỉ túc sanh chi hữu hạnh, khởi đắc ngộ ư tư nhân. Kích cổ khai linh ngữ chi môn, nghi ưng tốc xuất. Phùng châu tế trầm luân chi nạn, cự khả trì nghi. Kính thuận kim văn thiện  tùy  Phật  học.  Bất  văn  bất  giải  giả.  Khả  thống  khả thương yên. Thẩn thử, ngũ trược ác thế, tứ diện hỏa phần. Duy Phật nhất nhân lực năng cứu viện.
Ký văn diệu pháp, nghi thực tịnh duyên. Nhất niệm tín thành, vạn đức nhân chủng. Tư tề tiên triết, hy ngộ chân

* Trang 13 *
device

種。思齊先哲,希悟眞常。普皆如說奉行。盡心頂禮信受。
問曰。旣言信者,未知信何法門。答曰。信憑經中佛說,念佛定生淨土。信念佛定滅諸罪。信念佛定得佛護。信念佛定得佛證。信念佛臨終定得佛來迎接。
信念佛往生,定得不退地。信念佛生淨土,定不墮三惡道。所以勸信念佛,受此法,持此念,則往生淨土必矣。
是故三世諸佛,諸大菩薩,歷代祖師,須諸功行,具大願力,入佛境界,成就菩提,未有不從這箇信字而入者。
華嚴經云。信爲道元,功德母。信能長養諸善根。信能超出眾魔路。信能得入三摩地。信能解脫生死海。信能成就佛菩提。
嗟乎。今時齋人,信持戒而不信念佛。信奉佛而不信往生淨土。是皆自失其大利也。故維摩云。深信堅固,猶如金剛。欲到西方,要由深信。
君看淨土恒沙佛。
盡是當年正信人。

* Trang 14 *
device

thường. Phổ giai như thuyết phụng hành. Tận tâm đảnh lễ tín thọ.
Vấn viết: Ký ngôn tín giả, vị tri tín hà pháp môn. Đáp viết: Tín bằng kinh trung Phật thuyết, niệm Phật định sanh Tịnh độ. Tín niệm Phật, định diệt chư tội. Tín niệm Phật, định đắc Phật hộ. Tín niệm Phật, định đắc Phật chứng. Tín niệm Phật, lâm chung định đắc Phật lai nghinh tiếp.
Tín  niệm  Phật  vãng  sanh,  định  đắc  bất  thối  địa.  Tín niệm Phật sanh Tịnh độ, định bất đọa tam ác đạo. Sở dĩ huyến tín niệm Phật, thọ thử pháp, trì thử niệm, tắc vãng sanh Tịnh độ tất hỹ.
Thị cố tam thế chư Phật, chư đại Bồ Tát, lịch đại Tổ sư, tu chư công hạnh, cụ đại nguyện lực, nhập Phật cảnh giới, thành tựu Bồ-đề, vị hữu bất tùng giá cá tín tự nhi nhập giả.
Hoa Nghiêm kinh vân: Tín vi đạo nguyên, công đức mẫu. Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Tín năng đắc nhập Tam-ma địa. Tín năng giải thoát sanh tử hải. Tín năng thành tựu Phật Bồ-đề.
Ta hồ! Kim thời trai nhân, tín trì giới nhi bất tín niệm Phật. Tín phụng Phật nhi bất tín vãng sanh Tịnh độ. Thị giai tự thất kỳ đại lợi dã.
Cố Duy-ma vân:  Thâm  tín  kiên  cố,  du  như  kim  cang. Dục đáo Tây phương, yếu do thâm tín.
Quân khán Tịnh độ hằng sa Phật.
Tận thị đương niên chánh tín nhân

* Trang 15 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ