LOGO VNBET
Phá bất tín địa ngục

Hoặc viết: Địa ngục chi thuyết, bất túc tín dã. Nhất Nguyên viết: Lao ngục chi thuyết, diệc bất túc tín dã.
Viết: Lao ngục hiện tồn, yên khả bất tín?
Viết: Lao ngục tuy tồn, ngô tức vô dã.
Hoặc viết: Sư tuy bất thọ lao ngục chi khổ, diệc bất khả đoán kỳ vô.
Viết: Như thị, như thị. Địa ngục diệc hiện tại, tử hà bất tín hồ?
Hoặc viết: Chu tử sở ngôn, nhân tử chi hậu, hình ký hủ diệt, thần diệc phiêu tán, Tuy hữu tỏa thiêu thung ma, thả vô sở thi. Thị dĩ Minh phủ Thập vương bất túc tín dã. Minh hỹ.
Nhất Nguyên viết: Chu tử chi thuyết, mậu chi thậm hỹ. Phản việt phu tử chi đại lý, hựu thất tự kỷ chi vọng ngôn. Ngã dĩ thẩm vấn, Chu tử ký dĩ thần diệc phiêu tán, như hà khước hữu quỷ thần?
Khổng tử viết: Kính quỷ thần nhi viễn chi, phi kỳ quỷ nhi tế chi. Hựu viết: Vi chi tông  miếu, dĩ quỷ  hưởng chi. Xuân thu tế tự, dĩ thời tư chi.

* Trang 957 *
device

又曰。生則親安之,祭則鬼饗之。
又曰。宗廟致敬,鬼神著矣。孝悌之致通於神明。
又曰。禹吾無間然矣。菲飲食而致孝乎鬼神。
禮記,孔子曰。人死曰鬼,此五代之所不變也。
由此觀之,不唯夫子所說鬼神,乃至百家諸子皆共說之。不見聖經賢傳中,盡載鬼神之事,豈無朱子之言乎。
朱子又言。范文正公曰。若獨享富貴而不恤宗族,異日何以見祖宗於地下,將何顏以入家廟乎。
旣謂形朽滅,神飄散,泯然無迹,何人在於地下,家廟乎。何人去見祖宗乎。如此者,朱子之欺心妄語,斯可見矣。
昔日唐太宗,早聞武后欲壞其成法,故欲殺之。袁天罡曰。殺之則再生人世,怨怒愈深。太宗然之,故令爲尼,建立感業寺處之。出劉三吳細鑑,唯通鑑略之。

* Trang 958 *
device

Hựu viết: Sanh tắc thân an chi, tế tắc quỷ hưởng chi.
Hựu viết: Tông miếu trí kính, quỷ thần trước hỹ. Hiếu để chi trí, thông ư thần minh.
Hựu viết: Vũ ngô vô gián nhiên hỹ, phỉ ẩm thực nhi trí hiếu hồ quỷ thần.
Lễ ký, Khổng tử viết: Nhân tử viết quỷ, thử ngũ đại chi sở bất biến dã.
Do  thử  quan  chi,  bất  duy  Phu  tử  sở  thuyết  quỷ  thần, nãi chí bách gia chư tử giai cộng thuyết chi. Bất kiến thánh kinh hiền truyện trung, tận tải quỷ thần chi sự, khởi vô Chu tử chi ngôn hồ?
Chu tử hựu ngôn: Phạm Văn Chánh Công viết, nhược độc hưởng phú quý, nhi bất tuất tông tộc, dị nhật hà dĩ kiến tổ tông ư địa hạ, tương hà nhan dĩ nhập gia miếu hồ?
Ký vị hình hủ diệt, thần phiêu tán, mẫn nhiên vô tích, hà nhân tại ư địa hạ, gia miếu hồ? Hà nhân khứ kiến tổ tông hồ? Như thử giả, Chu tử chi khi tâm vọng ngữ, tư khả kiến hỹ.
Tích nhật Đường Thái Tông, tảo văn Võ hậu dục hoại kỳ thành pháp, cố dục sát chi. Viên Thiên Cang viết: Sát chi tắc tái sanh nhân thế, oán nộ dũ thâm. Thái Tông nhiên chi, cố linh vi ni, kiến lập Cảm Nghiệp tự xử chi. Xuất Lưu tam ngô tế giám, duy Thông giám lược chi.

* Trang 959 *
device

天罡謂再生人世,怨怒愈深。朱子謂形朽滅,神飄散。兩家之言,天地懸隔,孰是孰非。夫天罡明理之人也,豈衆人可同日而語哉。
又司馬溫公與元城劉先生曰。佛家言天堂地獄,且夫實有此不。元城曰。佛之設此,有理有迹。推其理,俾人易惡向善耳。論其迹,則實有地獄也。
且鄒衍謂天地之外如神州,赤縣者八九。
莊子謂六合之外,聖人存而弗論。凡人耳目所不及,安知其無。
溫公動容而服應,自此敬佛。
復引古德云。天堂無則已,有則君子登。地獄無則已,有則小人入。誠哉是言也。
今將一喻以破多惑。諸仁者。汝等有夢不。
。有夢。
曰。夢中曾受苦樂不。
曰。曾受苦樂。
餘曰。受苦樂之時,要見是身受耶,神受耶。

* Trang 960 *
device

Thiên Cang vị tái sanh nhân thế, oán nộ dũ thâm. Chu tử vị hình hủ diệt, thần phiêu tán. Lưỡng gia chi ngôn, thiên địa huyền cách, thục thị thục phi. Phù Thiên Cang minh lý chi nhân dã, khởi chúng nhân khả đồng nhật nhi ngữ chi.
Hựu Tư Mã Ôn Công dữ Nguyên Thành Lưu tiên sanh viết: Phật gia ngôn thiên đường địa ngục, thả phù thật hữu thử phủ? Nguyên Thành viết: Phật chi thiết thử, hữu lý hữu tích. Suy kỳ lý, tỉ nhân dịch ác hướng thiện nhĩ. Luận kỳ tích, tắc thật hữu địa ngục dã. Thả Trâu Diễn vị thiên địa chi ngoại, như Thần châu, Xích huyện giả bát cửu, Trang tử vị lục hiệp chi ngoại, thánh nhân tồn nhi phất luận. Phàm nhân nhĩ mục sở bất cập, an tri kỳ vô?
Ôn Công động dung nhi phục ưng, tự thử kính Phật.
Phục  dẫn  cổ  đức  vân:  Thiên  đường  vô  tắc  dĩ,  hữu  tắc quân tử đăng; địa ngục vô tắc dĩ, hữu tắc tiểu nhân nhập.
Thành tai thị ngôn dã!
Kim tương nhất dụ, dĩ phá đa hoặc. Chư nhân giả, nhữ đẳng hữu mộng phủ?
Viết: Hữu mộng.
Viết: Mộng trung tằng thọ khổ lạc phủ?
Viết: Tằng thọ khổ lạc.
Dư viết: Thọ khổ lạc chi thời, yếu kiến thị thân thọ da, thần thọ da?

* Trang 961 *
device

或曰。身臥於牀,豈是身也。
曰。元來是神受耶。地獄之苦皆是魂神受之,實非形體也。在生夢中尙有苦樂,况死去而無地獄乎。
若聽朱子之言,反累後人入地獄也。何則。若有不信罪福之徒,使其放縱造惡,而墮地獄。卻不是反被朱子之害也。
朱子故排佛氏,謬出此言而惑其衆。是以不足信也。明矣。
噫。胡子不懼地獄,僞造崇正之辯,誹謗大聖,誑惑迷人。令自他同入地獄,可悲也哉。
嗚呼。牢獄有,作者去受。地獄有,亦是作者去受。我不作牢獄之罪,不受牢獄之形。不造地獄之業,不受地獄之苦。豈可執其己見,斷其無也。
或曰。如是,如是。何以修持不墮地獄。
一元曰。汝等堅持齋戒,念佛,參禪,果證菩提,高超極樂。依此而行,非但地獄不去受,天堂亦不去受也。

* Trang 962 *
device

Hoặc viết: Thân ngọa ư sàng, khởi thị thân dã.
Viết: Nguyên lai thị thần thọ da. Địa ngục chi khổ, giai thị hồn thần thọ chi, thật phi hình thể dã. Tại sanh mộng trung thượng hữu khổ lạc, huống tử khứ nhi vô địa ngục hồ?
Nhược thính Chu tử chi ngôn, phản lụy hậu nhân nhập địa ngục dã. Hà tắc? Nhược hữu bất tín tội phước chi đồ, sử kỳ phóng túng tạo ác, nhi đọa địa ngục, khước bất thị phản bị Chu tử chi hại dã.
Chu tử cố bài Phật thị, mậu xuất thử ngôn nhi hoặc kỳ chúng. Thị dĩ bất túc tín dã. Minh hỹ.
Y, hồ tử bất cụ địa ngục, ngụy tạo sùng chánh chi biện, phỉ báng đại thánh, cuống hoặc mê nhân, linh tự tha đồng nhập địa ngục, khả bi dã tai!
Ô hô, lao ngục hữu, tác giả khứ thọ. Địa ngục hữu diệc thị tác giả khứ thọ. Ngã bất tác lao ngục chi tội, bất thọ lao ngục chi hình; bất tạo địa ngục nghiệp, bất thọ địa ngục chi khổ. Khởi khả chấp kỳ kỷ kiến, đoán kỳ vô dã?
Hoặc  viết:  Như  thị,  như  thị.  Hà  dĩ  tu  trì,  bất  đọa  địa ngục?
Nhất  Nguyên  viết:  Nhữ  đẳng  kiên  trì  trai  giới,  niệm Phật, tham thiền, quả chứng Bồ-đề, cao siêu cực lạc. Y thử nhi hành, phi đãn địa ngục bất khứ thọ, thiên đường diệc bất khứ thọ dã.

* Trang 963 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ