LOGO VNBET
Phân sản giải oan giới sát văn

              Hoặc viết: Thế chi phân sản giả, hữu nan sanh hồ, hữu dị sanh hồ. Dị sanh giả, tắc bất vấn. Nan sanh giả, đa hữu sát sanh bảo cứu, hà như?
              Đáp viết: Tương du cứu hỏa, kỳ hỏa dũ phàn. Thế chi nan sanh giả, giai tùng sát nghiệp trung lai. Tiền oan thượng giải bất triệt, hậu oan khởi khả phục kiết?
              Bất kiến kinh sám vân: Túc vô oan trái giả, khoảnh khắc sanh hạ, linh kỳ sản mẫu bất giác bất tri. Nhược thị oan gia, tam triêu lưỡng nhật, bất tức dữ nương phân giải. Sử kỳ sản mẫu phúc trung, du như đao cát. Nhất nhân thống khổ nan đương, hiệp gia kinh hoàng ưu cụ.
              Hựu hữu đa chủng nan sanh, dũ gia khổ thống. Hoặc ảo mao sanh, hoặc đạp liên hoa sanh, hoặc thôi tràng sanh, hoặc tiên thị tả thủ tả cước sanh, hoặc thị hữu thủ hữu cước sanh, hoặc hoạnh đảo sanh, hoặc bả anh nhi cát toái nhi sanh. Như thử đa chủng nan sanh, thật tùng sát nghiệp sở cảm.
            Oan vưu trọng giả, hoặc tử dĩ đắc sanh, mẫu nhân sản tuyệt. Hoặc mẫu tuy đắc mạng, tử tiện khuynh trở. Tái hữu oan nghiệp trọng giả, mẫu tử câu vong, đồng nhập địa ngục. Như thử giả, giai nhân sát sanh tinh chúng ác dã.

* Trang 587 *
device

或曰。師理甚明,乞傳保命解寃之法,與世閒亦是一大方便。
              曰。如是,如是。若要保其母子雙全,聽從吾之教法。一切懷妊婦人,不得喫狗肉鱔魚鳥雀螺螄之類。惟要預先齋戒精嚴,頂禮陀羅尼經三五部,或觀音經五七卷。懺罪解寃,祈福保命。再能作諸善事,買命放生,必母子雙全,消災延夀。若不如此,後悔難追。
              又問。世之把兒女浸死者,如何。
              答。愚人理性不明,造此殺業。且人之生來者,富貧夀天皆前定也。何苦將兒女淹棄血盆,實爲可痛。
              嗚呼。寧可不長成,而自死者,無有寃愆。若故意而浸死者,必然受報。
            諸仁者。若不改過自新,作爲謀殺之論。莫說佛法中有罪,律法中亦不容矣。

* Trang 588 *
device

Hoặc viết: Sư lý thậm minh, khất truyền bảo mạng giải oan chi pháp, dữ thế gian diệc thị nhất đại phương tiện.
Viết: Như thị, như thị. Nhược yếu bảo kỳ mẫu tử song toàn, thính tùng ngô chi giáo pháp. Nhất thiết hoài nhâm phụ nhân, bất đắc khiết cẩu nhục thiện ngư điểu tước loa sư chi loại. Duy yếu dự tiên trai giới tinh nghiêm, đảnh lễ Đà-la-ni kinh tam ngũ bộ, hoặc Quán Âm kinh ngũ thất quyển. Sám tội giải oan, kỳ phước bảo mạng. Tái năng tác chư thiện sự, mãi mạng phóng sanh, tất đắc mẫu tử song toàn, tiêu tai diên thọ. Nhược bất như thử, hậu hối nan truy.
Hựu vấn. Thế chi bả nhi nữ tẩm tử giả, như hà?
Đáp: Ngu nhân lý tánh bất minh, tạo thử sát nghiệp. Thả nhân chi sanh lai giả, phú bần thọ thiên giai tiền định dã. Hà khổ tương nhi nữ yêm khí huyết bồn, thật vi khả huống.
Ô hô. Ninh khả bất trưởng thành nhi tự tử giả, vô hữu oan khiên. Nhược cố ý nhi tẩm tử giả, tất nhiên thọ báo. Chư nhân giả. Nhược bất cải quá tự tân, tác vi mưu sát chi luận. Mạc thuyết Phật pháp trung hữu tội, luật pháp trung diệc bất dung hỹ.

* Trang 589 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ