LOGO VNBET
Phật Ấn Thiền sư giới sát văn
Lâm giáp vũ mao chư phẩm loại.
Chúng sanh dữ Phật tâm vô nhị.
Chỉ vị đương sơ thố dụng tâm.
Trí sử kim sanh đầu giác dị.
Thủy trung du lâm lý hý.
Hà nhẫn tương lai khắc nhật kế.
Tu du hoạt tróc tại châm sàng.
Khẩu bất năng ngôn nhãn hoàn thứ.
Hoặc trung áp hoặc đao thích.
Khiên nhập hoạch than thâm khả úy.
Thôi mao loát vũ quát bì lân.
Phẩm quyến oan tâm du khổ khí.
Mỹ quân hầu khoa hảo vị.
Khuyến tử khuyến thê đồng đạm thị.
Chỉ tri tứ tánh túng vô minh.
Bất cụ âm ty hào phát ký.
Mạng tài chung oan nghiệp chí.
Diện đối Diêm vương tranh cảm húy.
Tùng đầu nhất nhất báo vô sai.

* Trang 551 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ