LOGO VNBET
Hoặc rơi rừng kiếm núi đao,
Hoặc vào vạc nấu, hoặc vào lò nung.
Trả y nợ cũ trong đời,
Dao đâm búa bổ không lời biện minh!
Bấy giờ đau đớn một mình,
Xót vay nào kẻ thân tình là ai?
Đến chừng mãn tội đọa đày,
Súc sanh lại phải đầu thai mới vừa;
Mang yên, ngậm sắt, ngựa, lừa..
Tớ tôi phận chó, cày bừa thân trâu!
Thiện nam, tín nữ đâu đâu,
Khuyên mau trở gót, quay đầu đường ngay.
Sao bằng tu sửa thân tâm,
Khỏi ba đường ác, khỏi đày trầm luân.
Nhược bằng lỡ bước sa chân,
Muôn đời đọa lạc khó phần thoát ra,
Chỉ chuyên niệm Phật Di-đà,
Cầu sanh Cực Lạc, thoát về Tây phương.
 
Phổ Am Tổ sư giới sát văn
Kham thán chư nhân bất giảo lượng.
Khước tương tạo tội đương thiêu hương.
Xứ xứ thần đàn xã miêu.
Tận thị tác nghiệp chi tràng.

* Trang 559 *
device

筒筒燒鵞煮鴨,
每每宰殺猪羊。
巧者持刀出血,
拙者便去燒湯。
向前起來下手,
推毛破肚搜腸。
煮得半生半熟,
諸人鬭割分張。
一似夜叉羅刹,
猶如虎豹豺狼。
祭賽邪神野鬼,
正神豈可來嘗。
鬼又何會飽滿,
反遭觸犯天堂。
猫兒無人殺喫,
收拾被下安藏。
猪羊廣有人殺,
只見成隊成行。
禽獸時時遭戮,
殺者定去承當。

* Trang 560 *
device

Cá cá thiên nga chữ áp.
Mỗi mỗi tể sát trư dương.
Xảo giả trì đao xuất huyết.
Chuyết giả tiện khử thiên thang.
Hướng tiền khởi lai hạ thủ.
Thôi mao phá đổ sưu tràng.
Chử đắc bán sanh bán thục.
Chư nhân đấu cát phân trương.
Nhất tự dạ-xoa, la-sát.
Du như hổ báo sài lang.
Tế tái tà thần dã quỷ.
Chánh thần khởi khả lai thường.
Quỷ hựu hà tằng bão mãn.
Phản tao xúc phạm thiên đường.
Miêu nhi vô nhân sát khiết.
Thâu nhập bị hạ an tàng.
Trư ngưu quảng hữu nhân sát.
Chỉ kiến thành đội thành hàng.
Cầm thú thời thời tao lục.
Sát giả định khứ thừa đương.

* Trang 561 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ