LOGO VNBET
Phổ khuyến giới sát quyết nghi văn

Hoặc viết: Văn sư chi ngôn, phàm quan hôn tang tế đẳng sự, giai bất khả sát sanh?
Viết: Nhiên.
Thế nhân bất tín tương như chi hà.
Đáp viết: Tận tại ngô chi bản tâm, do tha tự tác tự thọ. Thả Phật chỉ năng độ hữu duyên, bất năng độ vô duyên. Phật năng độ tín giả, bất năng độ bất tín giả.
Hà dĩ cố? Bả thủ khiên tha hành bất đắc, linh nhân tự khẳng nãi tương ưng. Bất kiến Di giáo kinh vân: Phật như lương y, tri bệnh thuyết dược. Phục dữ bất phục, phi y cữu dã. Hựu như đạo sư, đạo nhân thiện đạo. Văn chi bất hành, phi đạo quá dã. Phật thượng như thử, hà huống ngô hồ?
Tiên đức vân:
Thiên đường địa ngục môn tương đối.
Nhậm quân ná vãng nhất điều hành.
Thành tai thị ngôn dã!
Hoặc viết: Như sư chi thuyết, thật hữu lục đạo tam đồ, luân hồi thọ khổ.

* Trang 641 *
device

曰。若無六道輪迴,三塗八難,老僧亦不肯持齋戒,斷酒肉,苦叅禪,勤念佛。因是有輪迴苦楚,纔有念佛修行,願捨娑婆,願生淨土。
              我以直告仁者,要見世上之人,誰不愛色欲,不好酒肉,不貪名利,不願富貴。吾知此是輪迴苦本,是以不謀不求也。法華經云。諸苦所因,貪欲爲本。若滅貪欲,無所依止。
              或曰。世人皆說不生不滅,師何以專勤戒殺也。
              答曰。此等邪解謗法之言。阿鼻地獄饒他                                 不得。何則。不生不滅之言,是最上一乘道理,豈容世人反經非聖哉。要知色相有壞有
成,佛性不生不滅。
              不生不滅者,又是真眞如性中之體用也。
              眞空之體不生,妙有之用不滅。
              先天之道卽不生,後天之道卽不滅。
            寂然不動是不生,感而遂通是不滅。

* Trang 642 *
device

Viết: Nhược vô lục đạo luân hồi, tam đồ bát nạn, lão tăng diệc bất khẳng trì trai giới, đoạn tửu nhục, khổ tham thiền, cần niệm Phật. Nhân thị hữu luân hồi khổ sở, tài hữu niệm Phật tu hành. Nguyện xả Ta-bà, nguyện sanh Tịnh độ.
Ngã dĩ trực cáo nhân giả. Yếu kiến thế thượng chi nhân thùy bất ái sắc dục, bất háo tửu nhục, bất tham danh lợi, bất nguyện phú quý? Ngô tri thử thị luân hồi khổ bổn, thị dĩ bất mưu bất cầu dã. Pháp hoa kinh vân: Chư khổ sở nhân tham dục vi bổn. Nhược diệt tham dục, vô sở y chỉ.
Hoặc viết: Thế nhân giai thuyết bất sanh bất diệt, sư hà dĩ chuyên cần giới sát dã? Đáp viết: Thử đẳng tà giải báng pháp chi ngôn, A-tỳđịa ngục nhiêu tha bất đắc. Hà tắc? Bất sanh bất diệt chi ngôn, thị tối thượng Nhất thừa đạo lý, khởi dung thế nhân phản kinh phi thánh tai? Yếu tri sắc tướng hữu hoại hữu thành, Phật tánh bất sanh bất diệt.
Bất sanh bất diệt giả, hựu thị chân như tánh trung chi thể dụng dã.
Chân không chi thể, bất sanh. Diệu hữu chi dụng, bất diệt.
Tiên thiên chi đạo, tức bất sanh. Hậu thiên chi đạo, tức bất diệt.
Tịch nhiên bất động, thị bất sanh. Cảm nhi toại thông, thị bất diệt.

* Trang 643 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ