LOGO VNBET
Phổ khuyến tu trì Tịnh độ

Long Thư viết: Phàm thọ sư hữu chi huấn hối, ân địa chi đề khiết, giao du chi lễ ngộ, tất giai cáo dĩ Tịnh độ nhi vi chi báo.
Dĩ chí ư nhất thiết nhân, hoặc hữu nhất phạn nhất trà chi ân, hoặc nhất ngôn nhất tọa chi tiếp, hạ chí bộc lệ hữu sự ngã chi lao, phàm ngô thọ dụng xứ nhất thiết trí lực giả, giai dĩ thử cáo chi, sử thoát ly khổ hải.
Phi duy thử nhĩ, phàm nhất thiết tri dữ bất tri, thức dữ bất thức giai dục dĩ hóa chi, sử cộng sanh Tịnh độ.
Hựu phi duy thử nhĩ, Thích-ca Phật tại thế thời, hữu nhất quốc nan hóa, Phật ngôn dữ Mục-liên hữu duyên sử vãng hóa chi, kỳ quốc nhân giai tùng hóa. Chúng vấn Phật vân:  Dữ Mục-liên hữu  hà  nhân  duyên?  Phật  ngôn:  Vãng tích thế, Mục-liên tằng vi tiều nhân, ư sơn gian kinh khởi nhất quần phong tử. Mục-liên nãi phát thiện ngôn vân: Ngã đắc đạo hậu tận độ nhữ đẳng. Kim thử nhất thành nhân giả, nãi đương thời phong tử dã. Mục-liên phát thử thiện ngôn, cố vi hữu duyên.
Do thử quán chi, phi đồ ư nhất thiết nhân đương khuyến tu Tịnh độ. Nhất thiết phi cầm tẩâu thú, hạ chí quyên phi nhuyễn động chi loại, phàm hữu hình tướng khả kiến giả, ngô  nhân  kiến  chi,  giai  đương  vị  niệm A-di-đà Phật  số

* Trang 1227 *
device

願云。願汝等盡生極樂世界。我得道後盡度汝等。
            非徒於有形相可見者如是,其形相不可見者,吾亦當作是念,作是言。如此則吾善念甚熟,於一切眾生皆爲有緣。吾上品上生必矣。他時化度無不樂從者也。
            宗本曰。要知龍舒之心卽是普賢之意。盡合金文,皆有所據。
            略引梵網經云。若佛子常起大悲心。乃至若見牛馬猪羊,一切畜生,應心念口言。汝是畜生,歸依三寶,發菩提心。而菩薩入一切處,山林川野,皆使一切眾生發菩提心。若菩薩不發是心者,犯輕垢罪。
            諸仁者。當依佛祖之言,不失龍舒之勸,斯爲美矣。

* Trang 1228 *
device

thanh, phát thiện nguyện vân: Nguyện nhữ đẳng tận sanh Cực Lạc thế giới, ngã đắc đạo hậu tận độ nhữ đẳng.
Phi đồ ư hữu hình tướng khả kiến giả như thị, kỳ hình tướng bất khả kiến giả, ngô diệc đương tác thị niệm, tác thị ngôn. Như thử tắc ngô thiện niệm thậm thục, ư nhất thiết chúng sanh giai vi hữu duyên. Ngô thượng phẩm thượng sanh tất hỹ. Tha thời hóa độ vô bất nhạo tùng giả dã.
Tông Bổn viết: Yếu tri Long Thư chi tâm, tức thị Phổ Hiền chi ý. Tận hiệp kim văn, giai hữu sở cứ.
Lược dẫn Phạm Võng kinh vân: Nhược Phật tử thường khởi đại bi tâm... nãi chí nhược kiến ngưu mã trư dương, nhất thiết súc sanh, ưng tâm niệm khẩu ngôn: Nhữ thị súc sanh quy y Tam bảo phát Bồ-đề tâm. Nhi Bồ Tát nhập nhất thiết xứ sơn lâm xuyên dã, giai sử nhất thiết chúng sanh phát Bồ-đề tâm. Nhược Bồ Tát bất phát thị tâm giả, phạm khinh cấu tội.
Chư nhân giả! Đương y Phật Tổ chi ngôn, bất thất Long Thư chi khuyến, tư vi mỹ hỹ.

* Trang 1229 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ