LOGO VNBET
kho âm phủ, tức là lòng hướng về âm phủ, khi chết ắt phải xuống âm phủ.
“Ví như có người không học theo đức hạnh bậc quân tử, tuy giao kết với hiền nhân quân tử nhưng lại lo gửi tiền cho quan cai ngục, đợi khi nào mình vào ngục thì dùng tiền ấy mà chuộc tội, chẳng phải là sai lầm lắm sao?” 
Quá, hiện, vị lai tam đại kiếp thuyết

Tạng kinh vân: Trang nghiêm kiếp, vị chi quá khứ. Nhân hiền kiếp, vị chi hiện tại. Tinh tú kiếp, vị chi vị lai. Tam kiếp chi trung, các cụ thành, trụ, hoại, không tứ kiếp. Tứ kiếp cộng chi, vi nhất đại kiếp.
Quá khứ, vị lai thả trí nhi phất luận. Kim ngôn hiện tại nhân hiền kiếp số. Thành kiếp nhị thập tiểu kiếp, trụ kiếp nhị thập tiểu kiếp, hoại kiếp nhị thập tiểu kiếp, không kiếp nhị thập tiểu kiếp.
Tiểu kiếp chi số, nhất tăng nhất giảm, tùng bát vạn tứ thiên tuế, tăng kiếp chi cực vi thủy.

* Trang 1143 *
device

過百年減一歲,減至三十歲時,饑饉災起。減至二十歲時,疾疫災起。減至十歲減劫之極爲終,刀兵災起。
            刀兵災後,復過百年増一歲,増至八萬四千歲時,爲一小劫。
            成住壞空劫內,各具二十小劫。二十小劫爲一中劫。四中劫共之爲一大劫。
            再言現在住劫之中二十小劫。八小劫中無佛出世。至第九小劫,八萬歲時減至六萬歲,拘畱孫佛出世。
            六萬歲減至四萬歲,拘那含牟尼佛出世。
            四萬歲減至二萬歲,迦葉佛出世。
            二萬歲減至百歲,釋迦牟尼佛出世。
            自第十小劫中,八萬四千歲減至八萬歲時,彌勒佛出世。
            彌勒佛後,四小劫無佛出世。至十五小劫中,九百九十四佛相續出興。

* Trang 1144 *
device

Quá  bách  niên  giảm  nhất  tuế,  giảm  chí  tam  thập  tuế thời, cơ cận tai khởi. Giảm chí nhị thập tuế thời, tật dịch tai khởi. Giảm chí thập tuế giảm kiếp chi cực vi chung, đao binh tai khởi.
Đao  binh  tai  hậu,  phục  quá  bách  niên  tăng  nhất  tuế, tăng chí bát vạn tứ thiên tuế thời, vi nhất tiểu kiếp.
Thành trụ hoại không kiếp nội, các cụ nhị thập tiểu kiếp.              Nhị thập tiểu kiếp vi nhất trung kiếp. Tứ trung kiếp cộng chi vi nhất đại kiếp.
Tái ngôn hiện tại trụ kiếp chi trung nhị thập tiểu kiếp, Bát tiểu kiếp trung vô Phật xuất thế, chí đệ cửu tiểu kiếp bát vạn tuế thời, giảm chí lục vạn tuế, Câu-lưu-tôn Phật xuất thế.
Lục vạn tuế giảm chí tứ vạn tuế, Câu-na-hàm Mâu-ni Phật xuất thế.
Tứ vạn tuế giảm chí nhị vạn tuế, Ca-diếpPhật xuất thế.
Nhị vạn tuế giảm chí nhất bách tuế, Thích-ca Mâu-ni Phật xuất thế.
Tự đệ thập tiểu kiếp trung, bát vạn tứ thiên tuế giảm chí bát vạn tuế thời, Di-lặc Phật xuất thế.
Di-lặc Phật hậu, tứ tiểu kiếp vô Phật xuất thế, chí thập ngũ tiểu kiếp trung, cửu bách cửu thập tứ Phật, tương tục xuất hưng.

* Trang 1145 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ