LOGO VNBET
Quân thần danh nho học Phật

Thái Nguyên viết: Sư vị Phật pháp lợi ích thế nhân, bất tri hữu hà lợi ích?
Không Cốc viết: Tham thiền ngộ đạo giả, đắc minh tâm kiến tánh chi ích. Cùng cứu kinh giáo giả, đắc minh thông huyền chỉ chi ích. Y pháp tu hành giả, đắc tiệm nhập Bồ-đề chi ích. Trì giới niệm Phật giả, đắc sanh Tịnh độ chi ích. Trì giới thiền định giả, đắc sanh thiên thượng chi ích. Quy y tín thọ giả, đắc thiện căn phước huệ chi ích. Thiện tâm kính Phật giả, đắc thiện nhân phước quả chi ích. Y tín bất tác ác giả, đắc bất phiền hình pháp chi ích. Phật pháp hành ư thế gian, đắc âm dực hoàng độ chi ích.
Viết: Tuy nhiên như thị lợi ích, ngô Nho hữu thùy học chi?
Viết:  Bất  đãn  Nho  giả  sở  học,  thánh  chúa  minh  quân diệc học chi.
Thái Nguyên viết: Khất sư minh hỹ.
Không Cốc viết: Nhược thuyết cổ kim học Phật giả, bất khả thắng số, kim dĩ giản lược ngôn chi.
Đường  Thái  Tông  đốc  chí  thượng  Phật,  đãi  vô  gia  hỹ. Huyền Trang pháp sư một thế chi nhật, Cao Tông cố tả hữu viết: Trẫm thất quốc bảo hỹ! Chuyết triều tam nhật. Nhược vị nhị đế nệ ư Phật pháp, nhiên tắc Phòng Huyền

* Trang 865 *
device

日。若謂二帝泥於佛法,然則房玄齡,杜如晦,魏徵,虞世南,楮遂良,李竫,董常諸公何不力諫。蓋爲君聖臣賢,咸知佛法正大之道,其有補於政化,善利於人,所以同遵尙也。
凡造寺譯經所有記序,若非御製,則係房,杜,魏,虞,楮作其文章之謹嚴,敬佛之誠篤,可謂至矣。
玄宗,肅宗,代宗,宣宗,尙佛尤甚。代宗指南陽忠國師曰。國中無寶,此僧乃國寶也。宋朝太祖,太宗,眞宗,仁宗諸聖  ,尙佛其尤甚焉。
上古歷代明君敬佛尤甚於此。隋文稽顙曇延。梁武投誠寶誌。姚秦拜首羅什。齊主師崇上綂。符堅禮敬道安。晉主虔恭慧遠。
嗚呼。古今聖主尙乃誠信歸佛,况吾輩乎。
相國韓公琦,侍郎歐陽修,張端明,祕書關彥長,章表民,員外郎陳舜俞等未讀佛書,未知敬佛,逮乎明教嵩禪師幷鐔津集一出,無不斂

* Trang 866 *
device

Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, Chử Toại Lương, Lý Tĩnh, Đổng Thường chư công hà bất lực gián? Cái vị quân thánh  thần  hiền,  hàm  tri  Phật  pháp  chánh  đại  chi  đạo, kỳ hữu bổ ư chánh hóa, thiện lợi ư nhân, sở dĩ đồng tuân thượng dã.
Phàm tạo tự dịch kinh sở hữu ký tự, nhược phi ngự chế, tắc hệ Phòng, Đỗ, Ngụy, Ngu, Chử tác kỳ văn chương chi cẩn nghiêm. Kính Phật chi thành đốc, khả vị chí hỹ.
Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông, Tuyên Tông, thượng Phật vưu thậm. Đại Tông chỉ Nam Dương Trung Quốc sư viết: Quốc trung vô bảo, thử tăng nãi quốc bảo dã.
Tống triều Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông chư thánh, thượng Phật kỳ vưu thậm yên.
Thượng  cổ  lịch  đại  minh  quân  kính  Phật  vưu  thậm  ư thử.  Tùy  Văn,  khể  tảng  Đàm  Diên,  Lương  Võ  đầu  thành Bảo Chí, Dao Tần bái thủ La-thập, Tề chủ sư sùng Thượng Thống, Phù Kiên lễ kính Đạo An, Tấn chúa kiền cung Huệ Viễn.
Ô hô, cổ kim thánh chúa, thượng nãi thành tín quy Phật, huống ngô bối hồ!
Tướng quốc Hàn Công Kỳ, Thị lang Âu Dương Tu, Trương Đoan Minh, Bí thư Quan Ngạn Trường, Chương Biểu Dân, Viên ngoại lang Trần Thuấn Du đẳng, vị độc Phật thư, vị tri kính Phật, đãi hồ Minh Giáo Tung thiền sư, tinh Đàm tân tập nhất xuất, vô bất liễm nhẫm tống xưng

* Trang 867 *
device

衽送稱讚曰。不意僧中有此郎,非唯空宗通,亦乃文格之甚者。
禮云。雖有嘉殽,弗食不知其旨,雖有至道,弗學不知其善。是故學然後知不足,教然後知困。知不足,然後能自反也。知困然後能自強也。豈不其然乎。
自晉以來,謝安石才德之量,經綸之手,孰能加焉。王羲之識量高古,才思逸羣,孰能加焉。陶淵明,性情之正,去就之高,孰能加焉。謝靈運,風規瀟灑,文章之精,孰能加焉。崔公羣相天下而天下賢之,孰能加焉。

* Trang 868 *
device

tán viết:  bất ý tăng trung hữu thử lang, phi vi không tông thông, diệc nãi văn cách chi thậm giả.
Lễ vân: Tuy hữu gia hào, phất thực bất tri kỳ chỉ. Tuy hữu chí đạo, phất học bất tri kỳ thiện. Thị cố học nhiên hậu tri bất túc, giáo nhiên hậu tri khốn. Tri bất túc, nhiên hậu tri tự phản dã. Tri khốn, nhiên hậu năng tự cường dã. Khởi bất kỳ nhiên hồ?
Tự Tấn dĩ lai, Tạ An Thạch tài đức chi lượng, kinh luân chi thủ, thục năng gia yên? Vương Hy Chi thức lượng cao cổ, tài tư dật quần thục năng gia yên? Đào Uyên Minh tánh tình chi chánh khứ tựu chi cao thục năng gia yên? Tạ Linh Vận phong quy tiêu sái văn chương chi tinh thục năng gia yên? Thôi Công quần tương thiên hạ nhi thiên hạ hiền chi thục năng gia yên? Hoành Dương Bàng Uẩn thức kiến chi cao, đạo học chi thắng, thục năng gia yên?
Bùi Tấn Công thọ đại huân nghiệp trước ư Thạnh Đường thục năng gia yên? Nhan Lỗ Công cụ đại tiết nghĩa, văn chương thư pháp thục năng gia yên? Tướng quốc Bùi Công văn chương chi cổ, đạo học chi chí thục năng gia yên? Nhị Tô tử, Hoàng Sơn Cốc, nho học chi chí, thiền học chi thắng, thục năng gia yên? Trần Trung Túc công đạo học trí sự cao thức mỹ đức thục năng gia yên? Học sĩ Vương Nhật Hưu, bác học tri thức cao minh chánh đại thục năng gia yên?
Vị hạ quảng nhi luận chi, lược ngôn thử chư danh hiền, đốc chí thượng Phật, thiên hạ thục bất tri chi? Thử chư

* Trang 869 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ