LOGO VNBET
QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ TỰ
 
 
Diên Khánh tự, sa-môn Nhất Nguyên Tông Bổn biên
 Bảo Vân tự , sa-môn Đạm Vân Phước Ân giảo
 Lộc Viên cư sĩ đồng giảo
Không Chư cư sĩ trùng duyệt
Sa-môn Luật Truyền âm nghĩa
 
Thường vị, giáo môn chi lợi hại hữu tứ: Nhất viết, sư thọ bất minh, tà pháp tăng xí, nhi táng kỳ chân. Nhị viết, giới pháp bất hành, cang thường vặn loạn nhi phạm kỳ cấm.Tam viết: giáo lý vị chương, mậu đàm phi nghĩa, nhi hoặc kỳ chúng. Tứ viết, hạnh nguyện bất tu, mê nhập tà kỳ, nhi đọa ư ma.
Do thị loạn danh cải tác, lung cổ hậu học, phi chỉ nhứt đoan, khả thương hồ tai!
Y, tổ đạo chi bất truyền dã cửu hỹ. Dục nhân chi vô hoặc giả nan hỹ.
Ngô tuy bất mãn, nhi thực bi yên. Thị tắc tuân cầu đại giáo, tham khảo huyền văn, giai định chính tông, phá chư dị thuyết.
Cố  thử  nhứt  quyển,  vị  chi  biện  minh  chân  ngụy,  phổ khuyến tu trì.

* Trang 7 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ