LOGO VNBET
歸元直指
卷上
 
念佛正信往生文

蓮宗寶鑑云。夫唯心樂國,普徧十方。自性彌陀圓融一智,妙應於色聲之境,流光於心目之閒。就中,返妄歸眞。直下,背塵合覺。
昔我法藏發弘誓,啟極樂之玄途。故佛世尊指西方,示韋提之妙域。示乃,廣長舌覆而同讚。諸餘經盡而獨畱。
蓋以,利生之喜捨心增。應化之慈悲量大。教分九品,乃别開方便之門。觀明一心,實徑直還源之路。聖凡際會,如久客歸於家鄉。感應道交,似稚子投於慈母。
昧斯至理,觸類皆迷。信此圓談,事無不達。况復慈光願攝,佛力難思。順水乘船,不勞自力。推門落臼,豈有他哉。有願必迎。無機不被。舟石可濟。獄火頓消。

* Trang 10 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ