LOGO VNBET
cúng tế mà ban phước, cũng chẳng vì kẻ không tế lễ mà giáng họa. Lời ấy chí lý thay!
Dám  khuyên  những  kẻ  cúng  tế  thần  minh  nên  làm  cỗ chay, tụng kinh hồi hướng siêu độ. Như vậy, thần với mình đều  được  phước  lành.  Cần  gì  phải  giết  hại  vật  mạng  mà cúng tế? Chẳng tin, hãy lắng nghe bài kệ của cổ nhân như dưới đây:
Hết thảy chúng sanh không giết hại,
Mười phương sao có chỗ đao binh?
Muôn nhà ví phỏng thường tu thiện,
Thiên hạ lo chi chẳng thái bình?

Sự thân đại hiếu giới sát văn

Hoặc viết: Phụ mẫu niên cao, tu đương thực nhục. Nhược bát sát sanh, tương hà phụng dưỡng?
Đáp viết: Phàm tục bỉ kiến như thử, đại thánh tắc bất nhiên hồ. Hành hiếu phi tại hồ sát sanh, chỉ tại hồ khuyến thiện. Nhược phụ mẫu hữu quá, tắc đương gián chi. Tam gián bất tùng, tắc đương hào khấp. Nhược bất như tư, tuy nhật dụng tam sanh chi dưỡng, du vi bất hiếu dã.
Diệc như Hiếu tử kinh ngôn: Tử chi dưỡng thân, cam lồ bách vị dĩ tứ kỳ khẩu, thiên nhạc chúng âm dĩ ngâu kỳ nhĩ, danh  y  thượng  phục,  dĩ  diệu  kỳ  thể.  Lưỡng  kiên  hà  phụ,

* Trang 573 *
device

其體。兩肩荷負,周流四海。惟孝之大,莫尙乎茲。佛言未爲孝矣。
              若親頑暗,不奉三寶,兇虐殘戾,作諸惡業,子當諫之。令發信心,歸依正道,常行六度,慈悲喜捨。於善知識,時常恭敬,聽從教法,念佛修行。願出苦輪,願生樂土。依此行孝,方名報恩。若不如斯,徒爲人子。
              不見長蘆賾禪師作勸孝文,一百二十篇。前百篇言孝行甘旨爲世閒之孝。後二十篇勸父母修淨土,爲出世之孝。世閒之孝,一世而止。出世之孝,無時而盡。能使父母生淨土,莫大之孝也。父母現在,而不以此勸勉,他日徒爾傷心,徒爲厚禮。
              觀經前後兩說,孝養父母爲淨業,卽此意也。
              又曰。父母信知念佛,蓮池下種時也。一心佛,蓮華出水時也。念佛功成,華開見佛時也。
            孝子察其往生時至,預以父母平生眾善,聚爲一疏。時時對父母讀之,要令父母心生歡

* Trang 574 *
device

châu lưu tứ hải. Duy hiếu chi đại, mạc thượng hồ tư. Phật ngôn vị vi hiếu hỹ.
Nhược thân ngoan ám, bất phụng Tam bảo, hung ngược tàn lệ tác chư ác nghiệp, tử đương gián chi. Linh phát tín tâm,  quy  y  chánh  đạo.  Thường  hành  lục  độ,  từ  bi  hỷ  xả. Ư thiện tri thức, thời thường cung kính. Thính tùng giáo pháp, niệm Phật tu hành. Nguyện xuất khổ luân, nguyện sanh Lạc độ. Y thử hành hiếu, phương danh báo ân. Nhược bất như tư, đồ vi nhân tử.
Bất kiến Trương Lô Trạch thiền sư tác Khuyến hiếu văn, nhất bách nhị thập thiên. Tiền bách thiên, ngôn hiếu hạnh cam chỉ vi thế gian chi hiếu. Hậu nhị thập thiên, khuyến phụ mẫu tu Tịnh độ vi xuất thế chi hiếu. Thế gian chi hiếu, nhất thế nhi chỉ. Xuất thế chi hiếu, vô thời nhi tận. Năng sử phụ mẫu sanh Tịnh độ, mạc đại chi hiếu dã. Phụ mẫu hiện tại, nhi bất dĩ thử khuyến miễn, tha nhật đồ nhĩ thương tâm, đồ vi hậu lễ.
Quán kinh tiền hậu lưỡng thuyết hiếu dưỡng phụ mẫu vi tịnh nghiệp, tức thử ý dã.
Hựu viết: Phụ mẫu tín tri niệm Phật, liên trì hạ chủng thời dã. Nhất tâm niệm Phật, liên hoa xuất thủy thời dã. Niệm Phật công thành, hoa khai kiến Phật thời dã.
Hiếu tử sát kỳ vãng sanh thời chí, dự dĩ phụ mẫu bình sanh chúng thiện, tụ vi nhất sớ. Thời thời đối phụ mẫu độc chi, yếu linh phụ mẫu tâm sanh hoan hỷ. Hựu thỉnh phụ

* Trang 575 *
device

喜。又請父母生臥向西,而不忘淨土。設彌陀像,然香鳴磬,眾生助念不絶。氣斷之時,愈加用意,無以哀哭,失其正念。父母得生淨土,豈不嘉哉。平生孝養,正在此時。
              寄語孝子順孫,無忘此事。若要盡其世禮,直待氣斷多時,方何哀泣。正斷之時,甚爲不可。
              又况從古以來,念佛往生西方者非一。略舉數條,以爲念佛者鑒。
              所以烏萇國主睹眾聖以來迎。隋文皇后乘異香而西邁。妙行婆,請佛相待。宋世子侍母同歸。可謂,一超直人如來地矣。
              或曰。依此行持,實爲大孝。若無魚肉,將何養親。
              。汝之愚癡,深爲可愍。世閒香潔,素味極多。何必腥羶臭穢魚肉。
              曰。師言明矣。
            曰。切在奉行。

* Trang 576 *
device

mẫu tọa ngọa hướng tây nhi bất vong Tịnh độ. Thiết Di-đàtượng, nhiên hương minh khánh, chúng nhân trợ niệm bất tuyệt. Khí đoạn chi thời, dũ gia dụng ý. Vô dĩ ai khốc, thất kỳ chánh niệm. Phụ mẫu đắc sanh Tịnh độ, khởi bất gia tai. Bình sanh hiếu dưỡng, chánh tại thử thời.
Ký ngữ hiếu tử thuận tôn, vô vong thử sự. Nhược yếu tận kỳ thế lễ, trực đãi khí đoạn đa thời, phương khả ai khấp. Chánh đoạn chi thời, thậm vi bất khả.
Hựu  huống  tùng  cổ  dĩ  lai,  niệm  Phật  vãng  sanh  Tây phương giả phi nhất. Lược cử sổ điều, dĩ vi niệm Phật giả giám.
Sở dĩ Ô Trường quốc chủ đổ chúng thánh dĩ lai nghinh. Tùy Văn hoàng hậu thừa dị hương nhi tây mại. Diệu Hạnh bà thỉnh Phật tương đãi. Tống thế tử thị mẫu đồng quy. Khả vị nhất siêu trực nhập Như Lai địa hỹ.
Hoặc viết: Y thử hành trì, thật vi đại hiếu. Nhược vô ngư nhục, tương hà dưỡng thân.
Đáp viết: Nhữ chi ngu si, thâm vi khả mẫn. Thế gian hương  khiết  tố  vị  thậm  đa.  Hà  tất  tinh  thiên  xú  uế  ngư nhục.
Viết: Sư ngôn minh hỹ.
Viết: Thiết tại phụng hành.

* Trang 577 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ