LOGO VNBET
thuyết, sự tức lý, lý tức sự, tướng là không tướng, không tướng là tướng, vô lượng là một, một là vô lượng, Phật tức là ta, ta tức là Phật, Phật thuyết pháp tức là ta thuyết pháp, ta thuyết pháp tức là Phật thuyết pháp.
“Như vậy, mũi ta cũng là mũi Phật, mặc tình thở ra hít vào. Quả như đạt đến cảnh giới ấy, mới tin rằng lời của Nhất Nguyên này hôm nay chẳng phải là dối trá.”
Tam đại Thánh nhân quyết nghi văn

Đường, Lạc Dương, Võng Cực tự, Thích Huệ Nhật tục tánh Tân thị, Đông Lai nhân dã. Trung Tông triều đắc độ cập đăng cụ túc, hậu ngộ Nghĩa Tịnh Tam Tạng, tạo nhất thừa chi cực áo, cung nghệ trúc càn.
Tâm hằng tiện mộ, nhật toại thệ du Tây vực. Thủy giả phiến bạc độ hải. Tự kinh tam tải. Đông nam hải trung chư quốc, Côn Lôn Phật Thệ Sư Tử Châu đẳng. Kinh quá lược biên, nãi đạt Thiên Trúc. Lễ yếu thánh tích, tầm cầu Phạm bản, phóng thiện tri thức. Nhất thập tam niên tư bẩm pháp huấn, tư dục lợi nhân.
Chấn tích hoàn hương, độc ảnh cô chinh, tuyết lãnh hồ hương. Hựu thiệp tứ tải ký kinh đa khổ, thâm yểm Diêmphù. Tự thán viết: Hà quốc hà phương năng lạc vô khổ? Hà pháp hà hạnh, năng tốc kiến Phật? Biến vấn Thiên Trúc.

* Trang 735 *
device

所說皆讚淨土。復合金口。其於速疾是一生路。盡此報身,必得往生極樂世界。親得奉事阿彌陀佛。
              聞已頂受。漸至北印度,健馱羅國。王城東北有一大山。山有觀音像。有至誠祈請,多得現身。日遂七日叩頭。又斷食畢命為期。至七日夜且未央。觀音空中現紫金色相。長一丈餘。坐寶蓮華,垂右手,摩日頂曰。
              汝欲傳法自利利他。西方淨土極樂世界彌陀佛國。勸令念佛誦經迴願往生到彼國已見佛及我得大利益。汝自當知淨土法門勝過諸行。
              說已忽滅。日斷食既困。聞此強壯。及登嶺東歸。計行七十餘國。總一十八年。開元七年方達長安。進帝佛真容梵夾等開悟帝心。賜號曰慈慜三藏生法師。
              生常勤修淨土之業。著往生淨土集行于世。其道與善導少康異時而同化也。
            又唐大曆二年,法照大師,棲止衡州雲峯寺。勤修不懈,唯以勸人念佛爲急務。

* Trang 736 *
device

Học giả sở thuyết giai tán Tịnh độ. Phục hiệp kim khẩu, kỳ ư tốc tật. Thị nhất sanh lộ, tận thử báo thân, tất đắc vãng sanh Cực lạc thế giới, thân đắc phụng sự A-di-đà Phật.
Văn dĩ đảnh thọ. Tiệm chí Bắc Ấn Độ, Kiện-đà-la quốc. Vương  thành  đông  bắc  hữu  nhất  đại  sơn.  Sơn  hữu  Quán Âm tượng, hữu chí thành kỳ thỉnh, đa đắc hiện thân. Nhật toại thất nhật khấu đầu. Hựu đoạn thực tất mạng vi kỳ. Chí thất nhật dạ thả vị ương, Quán Âm không trung hiện tử kim sắc tướng, trường nhất trượng dư, tọa bảo liên hoa, thùy hữu thủ, ma nhật đảnh viết:
Nhữ dục truyền pháp, tự lợi lợi tha, duy hữu Tây phương Di-đà Phật  quốc.  Khuyến  linh  niệm  Phật  tụng  kinh,  hồi nguyện vãng sanh. Đáo bỉ quốc dĩ kiến Phật cập ngã, đắc đại lợi ích. Nhữ tự đương tri Tịnh độ pháp môn thắng quá chư hạnh.
Thuyết  dĩ  hốt  diệt.  Nhật  đoạn  thực  ký  khốn,  văn  thử cường tráng. Cập đăng lãnh đông quy. Kế hành thất thập dư quốc. Tổng nhất thập bát niên. Khai Nguyên thất niên, phương đạt Trường An. Tấn đế Phật chân dung phạm hiệp đẳng. Khai ngộ đế tâm, tứ hiệu viết Từ Mẫn Tam Tạng Sanh Pháp sư.
Sanh  thường  cần  tu  Tịnh  độ  chi  nghiệp.  Trước Vãng sanh Tịnh độ tậphành vu thế. Kỳ đạo dữ Thiện Đạo, Thiếu Khương dị thời nhi đồng hóa dã.
Hựu Đường Đại Lịch nhị niên, Pháp Chiếu Đại sư tê chỉ Hoành Châu Vân Phong tự, cần tu bất giải, duy dĩ khuyến nhân niệm Phật vi cấp vụ.

* Trang 737 *
device

於僧堂內粥鉢中兩次現五臺勝境。勝境中復現有寺。金牓題云。大聖竹林寺。
於是法照心渴仰,欲禮五臺。遂在

* Trang 738 *
device

Ư tăng đường nội chúc báo trung, lưỡng thứ hiện Ngũ Đài thắng cảnh. Thắng cảnh trung, phục hiện hữu tự, kim bảng đề vân: Đại Thánh Trúc Lâm tự
Ư  thị  Pháp  Chiếu  tâm  hoài  khát  ngưỡng.  Dục  lễ  Ngũ Đài. Toại tại Hoành Châu Hồ Đông tự, khởi ngũ hội niệm Phật đạo tràng, nguyện kiến đại thánh.
Chí tứ niên, bát nguyệt, thập tam nhật phát hành, ư ngũ niên, tứ nguyệt, ngũ nhật đáo Ngũ Đài huyện. Diêu kiến Phật Quang tự nam, sổ đạo bạch quang. Lục nhật đáo Phật Quang tự. Quả như bát trung sở kiến, lược vô sai thoát.
Kỳ dạ tứ canh, kiến nhất đạo quang, tùng Bắc sơn hạ lai xạ chiếu. Chiếu mang nhập đường nội, nãi vấn chúng vân: Thử hà tường quang, kiết hung diên tại? Hữu tăng đáp ngôn: Thử Đại thánh bất tư nghị quang, thường giác hữu duyên.
Chiếu văn dĩ, tức cụ sai nghi tầm quang chí tự. Đông bắc ngũ thập lý gian, quả hữu sơn, sơn hạ hữu giản, giản bắc hữu nhất thạch môn, kiến nhị thanh y, khả niên bát cửu tuế, nhan mạo đoan chánh, lập vu môn thủ. Nhất xưng Thiện Tài, nhị viết Nan-đà.
Tương kiến hoan hỷ, vấn tấn thiết lễ, dẫn Chiếu nhập môn, hướng bắc hành ngũ lý dĩ lai, kiến nhất kim môn lâu, tiệm chí môn sở, nãi thị nhất tự, tự tiền hữu nhất đại kim bảng, đề viết: Đại Thánh Trúc Lâm tự, như bát trung sở kiến giả.

* Trang 739 *
device

方圓可二十里。一百二十院皆有寶塔莊嚴。其地純是黃金。流渠華樹,充滿其中。照入寺至講堂中。見文殊在西,普賢在東,各據師子之座。說法之音,歷歷可聽。文殊左右菩薩萬餘。普賢亦無數菩薩圍繞。
              照至二賢前作禮問云。末代凡夫去聖時遙知識轉劣垢障尤深。佛性無由顯現,佛法浩澣。未審修行於何法門,最為其要。唯願大聖斷我疑網。
              文殊報言。汝今念佛。今正是時。諸修行門,無過念佛。供養三寶福慧雙修。此之二門最為徑要。所以者何。我於過去劫中因觀佛故。因念佛故。因供養故。今得一切種智。是故一切諸法般若波羅蜜甚深禪定。乃至諸佛皆從念佛而生。故知念佛是諸法之王。汝當常念無上法王令無休息。
              照又問。當云何念。
            文殊言。此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力

* Trang 740 *
device

Phương viên khả nhị thập lý, nhất bách nhị thập viện, giai  hữu  bảo  tháp  trang  nghiêm,  kỳ  địa  thuần  thị  hoàng kim, lưu cừ hoa thọ, sung mãn kỳ trung. Chiếu nhập tự chí giảng đường trung, kiến Văn-thù tại tây, Phổ Hiền tại đông, các cứ sư tử chi tòa. Thuyết pháp chi âm, lịch lịch khả thính. Văn-thù tả hữu Bồ Tát vạn dư. Phổ Hiền diệc vô số Bồ Tát vi nhiễu.
Chiếu chí nhị Bồ Tát tiền tác lễ vấn vân: Mạt đại phàm phu, khứ thánh thời diêu, tri thức chuyển liệt, cấu chướng vưu thân, Phật tánh vô do hiển hiện. Phật pháp hạo hãn, vị thẩm tu hành ư hà pháp môn, tối vi kỳ yếu. Duy nguyện Đại Thánh đoạn ngã nghi võng.
Văn-thù báo ngôn: Nhữ kim niệm Phật, kim chánh thị thời. Chư tu hành môn, vô quá niệm Phật. Cúng dường Tam bảo, phước huệ song tu. Thử chi nhị môn tối vi kinh yếu. Sở dĩ giả hà? Ngã ư quá khứ kiếp trung, nhân quán Phật cố, nhân niệm Phật cố, nhân cúng dường cố, kim đắc nhất thiết chủng trí. Thị cố nhất thiết chư pháp Bát nhã Ba-la-mật, thậm  thâm  thiền  định.  Nãi  chí  chư  Phật  giai  tùng  niệm Phật nhi sanh. Cố tri niệm Phật, thị chư pháp chi vương. Nhữ đương thường niệm vô thượng pháp vương, linh vô hưu tức.
Chiếu hựu vấn: Đương vân hà niệm?
Văn-thù ngôn.  Thử  thế  giới  tây  hữu A-di-đà Phật.  Bỉ Phật nguyện lực bất khả tư nghị. Nhữ đương kế niệm, linh 

* Trang 741 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ