LOGO VNBET
Tam giáo chân như bổn tánh thuyết

Chân như bổn tánh giả, phụ mẫu vị sanh tiền, nhất chân vô vọng chi thể, vị chi bổn lai diện mục. Thiền tông tắc viết chánh pháp nhãn tạng. Liên tông tắc viết bổn tánh Di-đà. Khổng tử tắc viết thiên lý. Lão tử tắc viết cốc thần. Dịch đạo tắc viết thái cực. Danh tuy hữu dị, kỳ thật đồng nhất.
Chân như bổn tánh dã. Thử tánh, hư nhi linh tịch nhi diệu. Thiên địa vị phân, tiên hữu thử lý. Lịch trần kiếp nhi bất hủ. Thế giới hoại nhi bất thiên.
Tổ sư diệc vân: Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu. Năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thời điêu. Chánh vị thử dã.
Ta hồ! Nhân bất năng nhậm kỳ tự như chi chân, nhi cốc ư địa thủy hỏa phong hòa hiệp chi chất. Phương kỳ thọ hình dã, dĩ vi âm huyết trược khí, hôn kỳ bổn nhiên thanh tịnh chi thể. Cập kỳ sanh dã, lục trần ngũ dục chi mê đảo, muội ư bổn hữu chi thiên chân.
Thị cố Phật thuyết bát vạn tứ thiên pháp môn, giai thị đạo nhân phản vọng nhi quy chân dã. Kỳ tiệp kính dị hành giả, duy niệm Phật nhất môn. Tu chi giả, tâm bất tán loạn, tam-muộihiện tiền. Thị phục kỳ bổn tánh dã.
Khổng tử giáo nhân khắc khứ kỷ tư, phục hoàn thiên lý. Tư dục tịnh tận, thiên lý lưu hành. Lão tử linh nhân khứ

* Trang 531 *
device

神不死也。谷者,虛也。神者,靈也。謂之虛靈不昧也。虛靈不昧者,卽毀不滅性也。
              書云。自誠明謂之性。自明誠謂之教。誠則明矣。明則誠矣。唯天下至誠,謂能盡其性。能盡其性,則能盡人之性。能盡人之性,則能盡物之性。能盡物之性,則知聖凡之性同體也。
              金剛經云。是法平等,無有高下。是法者,指其本性也。本性喻乎金剛,言其堅固不壞也。無有高下者,上至諸佛菩薩,下至蠢動含靈,謂其皆有佛性。故曰平等也。
              心經云。不増不滅。此性在聖不増,在凡不滅,故曰不増不滅也。
              豈不見儒云。一切含靈,各其一太極。亦此理也。
            嗚呼。聖凡人物,本乎一性。只因迷悟之殊,染淨之別。所以有成聖也,有成凡也。有爲人也,有爲物也。夫如是則物命之類,豈可殺而食之乎。今時若殺他而食之,他時必殺汝亦食之。

* Trang 532 *
device

nhĩ dục, ninh nhĩ thần, chánh thị cốc thần bất tử dã. Cốc giả, hư dã. Thần giả, linh dã. Vị chi hư linh bất muội dã. Hư linh bất muội giả, tức hủy bất diệt tánh dã.
Thư vân: Tự thành minh vị chi tánh. Tự minh thành vị chi giáo. Thành tắc minh hỹ. Minh tắc thành hỹ. Duy thiên hạ chí thành, vị năng tận kỳ tánh. Năng tận kỳ tánh, tắc năng tận nhân chi tánh. Năng tận nhân chi tánh, tắc năng tận vật chi tánh. Năng tận vật chi tánh, tắc tri thánh phàm chi tánh đồng thể dã.
Kim Cang kinh vân: Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Thị pháp giả, chỉ kỳ bổn tánh dã. Bổn tánh dụ hồ kim cang, ngôn kỳ kiên cố bất hoại dã. Vô hữu cao hạ giả, thượng chí chư Phật, Bồ Tát, hạ chí xuẩn động hàm linh, vị kỳ giai hữu Phật tánh, cố viết bình đẳng dã.
Tâm kinh vân: Bất tăng bất giảm. Thử tánh tại thánh  bất tăng, tại phàm bất giảm. Cố viết bất tăng bất giảm dã.
Khởi bất kiến Nho vân: Nhất thiết hàm linh, các hữu nhất thái cực. Diệc thử lý dã.
Ô  hô.  Thánh  phàm  nhân  vật,  bổn  hồ  nhất  tánh.  Chỉ nhân mê ngộ chi thù, nhiễm tịnh chi biệt. Sở dĩ hữu thành thánh dã, hữu thành phàm dã. Hữu vi nhân dã, hữu vi vật dã. Phù như thị tắc vật mạng chi loại, khởi khả sát nhi thực chi hồ. Kim thời nhược sát tha nhi thực chi, tha thời tất sát nhữ diệc thực chi.

* Trang 533 *
device

不見楞嚴經云。人死爲羊,羊死爲人,遞相吞噉。豈可逃哉。
              或曰。天生萬物,所以養人也。若不殺不食,使禽獸之逾多,將何以治之。
              答曰。因是殺食者多,墜墮者亦多。若能不殺不食,則無遞償之患矣。何則,世閒男女盡持齋戒,則自然不食。不食,則不殺。不殺,則不墮。不墮,則地獄變爲天堂,凡夫成乎佛也。
              梵網經云。持戒比丘不殺生草,而况於有情乎。有情者,佛命含靈也。無情者,草木瓦礫也。由是推之,則大小物命之類皆不可殺也。
            汝等諸人,切宜仔細,究心念佛,啟悟真源。若也了了自見,法法現前,是名見性成佛,超出輪迴。若也一念差遲,永沈苦海。可謂。披毛從此得,作佛也由他。

* Trang 534 *
device

Bất  kiến  Lăng  Nghiêm  kinh  vân:  Nhân  tử  vi  dương, dương tử vi nhân, đệ tương thôn đạm. Khởi khả đào tai.
Hoặc  viết:  Thiên  sanh  vạn  vật,  sở  dĩ  dưỡng  nhân  dã. Nhược bất sát bất thực, sử cầm thú chi du đa, tương hà dĩ trị chi?
Đáp viết: Nhân thị sát thực giả đa, trụy đọa giả diệc đa. Nhược năng bất sát bất thực, tắc vô đệ thường chi hoạn hỹ. Hà tắc, thế gian nam nữ tận trì trai giới, tắc tự nhiên bất thực. Bất thực, tắc bất sát. Bất sát, tắc bất đọa. Bất đọa, tắc địa ngục biến vi thiên đường, phàm phu thành hồ Phật dã.
Phạm Võng kinh vân: Trì giới tỳ-kheo bất sát sanh thảo, nhi huống ư hữu tình hồ. Hữu tình giả, Phật mạng hàm linh dã. Vô tình giả, thảo mộc ngõa lịch dã. Do thị suy chi, tắc đại tiểu vật mạng chi loại, giai bất khả sát dã.
Nhữ đẳng chư nhân, thiết nghi tử tế, cứu tâm niệm Phật, khải ngộ chân nguyên. Nhược dã liễu liễu tự kiến pháp pháp hiện tiền, thị danh kiến tánh thành Phật, siêu xuất luân hồi. Nhược dã nhất niệm sai trì, vĩnh trầm khổ hải. Khả vị phi mao tùng thử đắc, tác Phật dã do tha.

* Trang 535 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ