LOGO VNBET
Thái Thượng, Đông Nhạc thùy huấn văn
 
Thái thượng Cảm ứng thiên viết: Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình.
Sở dĩ nhân tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị vi nhi kiết thần dĩ tùy chi.
Hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy vị lộ nhi hung thần dĩ tùy chi.
Kỳ  hữu  tằng  hành  ác  sự,  hậu  tự  cải  hối,  cửu  cửu  tất hoạch kiết khánh, sở dĩ chuyển họa vi phước dã.
Đông Nhạc Thánh đế vân: Thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị hưởng tế nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa.
Phàm nhân hữu thế bất khả tận ỷ, hữu phước bất khả tận dụng, bần khốn bất khả tận khi. Thử tam giả, nãi thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy.
Cố nhất nhật hành thiện, phước tuy vị chí họa tự viễn hỹ. Nhất nhật hành ác, họa tuy vị chí phước tự viễn hỹ.
Hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhật hữu sở tăng. Hành ác chi nhân như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn, nhật hữu sở khuy. Tổn nhân an kỷ, thiết nghi giới chi.
Hựu vân: Nhất hào chi thiện dữ nhân phương tiện. Nhất hào chi ác khuyến nhân mạc tác. Y thực tùy duyên tự nhiên khoái lạc.
Toán thậm ma mạng vấn thậm ma bốc? Khi nhân thị họa, nhiêu nhân thị phước. Thiên võng khôi khôi, báo ứng thậm tốc. Đế thính ngô ngôn thần khâm quỷ phục.

* Trang 1183 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ