LOGO VNBET
chép việc nữ nhân được sanh về thếá giới Cực Lạc, lẽ nào không phải vậy sao?
“Lại như trong Vãng sanh truyệncó chép việc nữ nhân vãng sanh Tây phương, số nhiều không kể xiết!
“Bậc trí thức vì sao lại không hiểu biết?” 
Thân tuy xuất gia, bất cầu Tịnh độ thuyết

Thiên Như hòa thượng vân: Cận thế hữu đẳng xuất gia, tuy vân ly tục, tục tập bất trừ; tận viết xuất trần, trần duyên bất đoạn. Kinh giáo cố bất tri, tham thiền hựu bất hội. Tâm viên loạn tẩu, ý mã bôn trì. Tác đội thành quần, đả hống quá nhật. Phi đãn hư tiêu tín thí, diệc nãi mai một kỷ linh. Nhãn quan lạc địa chi thời, lộ đầu hướng thậm xứ khứ.
Chánh thị thanh thiên bạch nhật gia nương bất thức, Vị chứng vị chứng, vị đắc vị đắc. Thật nãi đồ nhập không môn, hư sanh lãng tử.
Y! Vấn quân xuất gia nhân thậm ma sự? Vị y thực cố? Tham phú quý cố? Cầu an lạc cố? Phụ mẫu xả nhữ xuất gia, chỉ vọng siêu độ phụ mẫu, báo đáp tứ ân. Nhi kim tự kỷ thượng vô kháo thác, huống năng bạt tế tha nhân hồ?

* Trang 1101 *
device

有日閻羅老子與儞打算飯錢,將甚抵敵。不落地獄餓鬼,定是載角披毛。如是出家,可悲可痛。
            諸仁者。趑此未老無病之前,急早作箇活計。堅持齋戒,念佛誦經,禮讚發願,求生淨土。得見彌陀之後,可以超度父母,可以報答四恩,可以拔濟羣生,可以永受快樂。如此出家,方爲佛子。
            嗟乎。又有一等爲僧爲道者,教他求生淨土只說功行全無,工夫未到。且求來世再爲男子,重復出家展轉修行,方可生彼。此等退屈下流,愚癡極甚。自迷猶且可,又要賺他人。我且問汝,現今男子出家不求淨土,更待何生。
            先德云。今生不得生,一蹉是百蹉。此身不向今生度,更向何生度此身。誠哉是言也。
            諸仁者。若論功行工夫要成佛者,且待彌勒下生,千佛出世。若言九品法門求生淨土,一念信心彈指可到。何以故。仗佛力故。不見蓮宗寶鑑云。信餘門學道,如蟻子上

* Trang 1102 *
device

Hữu nhật Diêm-la lão tử dữ nễ đả toán phạn tiền, tương thậm để địch. Bất lạc địa ngục ngạ quỷ, định thị tải giác phi mao. Như thị xuất gia khả bi khả thống.
Chư nhân giả! Tư thử vị lão vô bệnh chi tiền, cấp tảo tác cá hoạt kế. Kiên trì trai giới, niệm Phật tụng kinh, lễ tán phát nguyện, cầu sanh Tịnh độ. Đắc kiến Di đà chi hậu, khả dĩ siêu độ phụ mẫu, khả dĩ báo đáp tứ ân, khả dĩ bạt tế quần sanh, khả dĩ vĩnh thọ khoái lạc. Như thử xuất gia phương vi Phật tử.
Ta hồ! Hựu hữu nhất đẳng vi tăng vi đạo giả, giáo tha cầu sanh Tịnh độ, chỉ thuyết công hạnh toàn vô, công phu vị đáo, thả cầu lai thế tái vi nam tử, trùng phục xuất gia triển chuyển tu hành, phương khả sanh bỉ. Thử đẳng thối khuất hạ lưu, ngu si cực thậm. Tự mê do thả khả, hựu yếu trám tha nhân. Ngã thả vấn nhữ, hiện kim nam tử xuất gia bất cầu Tịnh độ, cánh đãi hà sanh?
Tiên đức vân: Kim sanh bất đắc sanh, nhất tha thị bách tha. Thử thân bất hướng kim sanh độ, cánh hướng hà sanh độ thử thân? Thành tai thị ngôn dã.
Chư  nhân  giả!  Nhược  luận  công  hạnh  công  phu  yếu thành Phật giả, thả đãi Di-lặchạ sanh, thiên Phật xuất thế. Nhược ngôn cửu phẩm pháp môn cầu sanh Tịnh độ, nhất niệm tín tâm đàn chỉ khả đáo. Hà dĩ cố? Trượng Phật lực cố.
Bất kiến Liên tông bảo giám vân: Tín dư môn đạo, như

* Trang 1103 *
device

於高山。淨土往生,似風帆行於順水。彌陀接引,直趣菩提。眾聖提携,高超三界。上品即登佛果,下生猶勝天宮。普信勿疑,同修不退。
            又不見决疑論云。人身難得,淨土易生。何以故。五戒不持,人天路絶。五戒清淨,方得爲人。况以五戒難持,亦無願力攝受。此所謂人身難得也。修淨土者,未必持戒全與不全,但念阿彌陀佛名號,縱有罪業亦許懺悔。臨命終時,阿彌陀佛,觀音,勢至,清淨海衆各有願力,共來接引攝受。此所謂淨土易生也。
            十六觀經云。至心念南無阿彌陀佛一聲,滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂,下至十念成功。五逆十惡罪人,臨終十聲阿彌陀佛亦得往生淨土。况出家齋戒念佛而不生乎。
            嗚呼。如此捷徑法門,只是無人信受。若不信受奉行,出家有何益矣。

* Trang 1104 *
device

nghị tử thướng ư cao sơn. Tịnh độ vãng sanh, tự phong hàng hành ư thuận thủy. Di-đà tiếp dẫn, trực thú Bồ-đề. Chúng thánh  đề  huề,  cao  siêu  tam  giới.  Thượng  phẩm  tức  đăng Phật quả, hạ sanh do thắng thiên cung. Phổ thỉnh vật nghi, đồng tu bất thối.
Hựu bất kiến Quyết nghi luậnvân: Nhân thân nan đắc, Tịnh độ dị sanh. Hà dĩ cố? Ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ tuyệt; ngũ giới thanh tịnh, phương đắc vi nhân. Huống dĩ ngũ giới nan trì, diệc vô nguyện lực nhiếp thọ. Thử sở vị nhân thân nan đắc dã. Tu Tịnh độ giả, vị tất trì giới toàn dữ bất toàn, đãn niệm A-di-đà Phật danh hiệu, túng hữu tội nghiệp diệc hứa sám hối. Lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh hải chúng các hữu nguyện lực, cộng lai tiếp dẫn nhiếp thọ. Thử sở vị Tịnh độ dị sanh dã.
Thập lục quán kinhvân: Chí tâm niệm Nam-mô A-di-đà Phật nhất thanh, diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công, ngũ nghịch thập ác tội nhân, lâm chung thập thanh A-di-đà Phật, diệc đắc vãng sanh Tịnh độ. Huống xuất gia trai giới niệm Phật nhi bất sanh hồ?
Ô hô, như thử tiệp kính pháp môn, chỉ thị vô nhân tín thọ. Nhược bất tín thọ phụng hành, xuất gia hữu hà ích hỹ?

* Trang 1105 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ