LOGO VNBET
Nếu cần báo đáp thần minh,
Thì nên trai giới giữ mình hiền lương.
Khuyên mọi người hãy suy xét kỹ,
Mạng đổi mạng lẽ kia khó tránh,
Sớm hồi tâm chuyển được tai ương.
Súc sanh vốn trước là người,
Người nay làm ác sau thành súc sanh.
Muốn thân khỏi rơi vào loài thú,
Chớ hoài mang tâm địa súc sanh.
 
Thiên địa thần minh giới sát văn

Hoặc vấn viết: Văn sư từ bi, đặc lai biện hoặc.
Tông Bổn viết: Ngô nãi phàm phu, đãn dĩ trực đáp.
Hoặc  viết:  Sư  ngôn  khuyến  thiện  niệm  Phật,  giới  sát hành từ. Thế chi tế thiên địa, sát kỳ ngưu mã sanh hy. Hiến thần minh, tể kỳ trư dương lục súc. Hà như?
Đáp  viết:  Thiên  địa  nhân  từ,  hiếu  sanh  vi  đại.  Thần minh trung chánh, ố sát vi tiên. Hà dĩ nghịch thiên lý nhi điên đảo tố da? Nhược điên đảo hành chi, phản tao họa hỹ. Chánh sở vị, hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã.
Viết: Bất sát cố vi thượng hỹ, tương hà vi tế lễ hồ.
Viết: Tế lễ chỉ tại thành kính, phi tại vật mạng. Bất văn Khổng tử viết: Tuy sơ thực thái canh qua tế, tất tề như dã.

* Trang 565 *
device

曰。雖蔬食菜羮爪祭,必齊如也。禺,吾無閒然矣。菲飲食而致孝乎鬼神。洋洋乎,如在其上,如在其左右,豈不然乎。
              大藏經云。佛告諸國王曰。欲得雨暘時若,穀果豐登,必須修道德,恤萬民,施善政,戒殺生,可全天下之太平也。
              不見華嚴經云。閻浮提內,五濁眾生,不修十善,專作惡業,殺盗邪婬,妄言綺語,兩舌惡口,貪瞋邪見,不孝父母,不敬沙門,更相忿諍,互相毀辱,任情起見,非法謀求。以是因緣,風雨不時,苗稼不登,人民匱乏,多諸疫病,馳走四方,無所依怙。
              嗚呼。世人能依佛說,改過自新,必得庶事禎祥,諸緣吉慶矣。
              又不見邵尭夫祝香文曰。
每日晨昏一炷香,
謝天謝地謝三光。
所祈處處田禾熟,
但願人人壽命長。
國有忠臣扶社稷,

* Trang 566 *
device

Vũ, ngô vô gián nhiên hỹ, phỉ ẩm thực nhi trí hiếu hồ quỷ thần.  Dương  dương  hồ,  như  tại  kỳ  thượng,  như  tại  kỳ  tả hữu. Khởi bất nhiên hồ?
Đại tạng kinh vân: Phật cáo chư quốc vương viết: Dục đắc vũ dương thời nhược, cốc quả phong đăng, tất tu tu đạo đức, tuất vạn dân, thi thiện chánh, giới sát sanh, khả toàn thiên hạ chi thái bình dã.
Bất kiến Hoa Nghiêm kinh vân: Diêm-phù-đề nội, ngũ trược chúng sanh, bất tu thập thiện, chuyên tác ác nghiệp, sát đạo tà dâm, vọng ngôn ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, tham sân tà kiến, bất hiếu phụ mẫu, bất kính sa môn, cánh tương phẫn tranh, hỗ tương hủy nhục, nhậm tình khởi kiến, phi pháp mưu cầu. Dĩ thị nhân duyên, phong vũ bất thời, miêu giá bất đăng, nhân dân quỹ phạp, đa chư tật bệnh, trì tẩu tứ phương, vô sở y hỗ.
Ô hô. Thế nhân năng y Phật thuyết, cải quá tự tân, tất đắc thứ sự trinh tường, chư duyên kiết khánh hỹ.
 Hựu bất kiến Thiệu Nghiêu Phu Chúc hương văn viết:
Mỗi nhật thần hôn nhất chú hương.
Tạ thiên tạ địa tạ tam quang.
Sở kỳ xứ xứ điều hòa thục.
Đãn nguyện nhân nhân thọ mạng trường.
Quốc hữu trung thần phò xã tắc.

* Trang 567 *
device

家無逆子惱爺娘。
四方平定干戈息,
我若貧時也不妨。
              大哉言也。假若人人具此心,發此願,自然感動上帝垂慈,天龍護祐,風調雨順,國泰民安矣。
              正所謂。禍因惡積,福緣善慶,理必然也。諸仁者。且嶽帝至神,道通天地,尙且受聞神師之戒,去血食,響齋素,况蠢爾凡夫,乃恣殺物命以祀滛祠,求福得殃矣。
              豈不聞嶽帝云。天地無私,神明暗察,不爲享祭而降福,不爲失禮而降禍。至哉言也。
              奉勸祀神者,能具素饌,爲之誦經回向,則神與我俱獲善福,何必殺生以祭乎。不然,更聽古人一偈。
              偈曰。
一切眾生無殺業,
十方何處動刀兵。
家家戶戶常修善,
天下何愁不太平。

* Trang 568 *
device

Gia vô nghịch tử não gia nương.
Tứ phương bình định can qua tức.
Ngã nhược bần thời dã bất phương.
Đại tai ngôn dã. Giả nhược nhân nhân cụ thử tâm, phát thử nguyện. Tự nhiên cảm động thượng đế thùy từ, thiên long hộ hữu, phong điều võ thuận, quốc thái dân an hỹ.
Chánh sở vị, họa nhân ác tích, phước duyên thiện khánh, lý bất nhiên dã.
Chư nhân giả. Thả Nhạc đế chí thần, đạo thông thiên địa, thượng thả thọ văn thiền sư chi giới, khử huyết thực, hưởng  trai  tố,  huống  xuẩn  nhĩ  phàm  phu,  nãi  tứ  sát  vật mạng dĩ tự dâm từ, cầu phước đắc ương hỹ.
Khởi bất văn Nhạc đế văn: Thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị hưởng tế nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Chí tai ngôn dã.
Phụng khuyến tự thần giả, năng cụ tố soạn, vị chi tụng kinh hồi hướng, tắc thần dữ ngã câu hoạch thiện phước, hà tất sát sanh dĩ tế hồ. Bất nhiên, cánh thính cổ nhân nhất kệ.
Kệ viết:
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp.
Thập phương hà xứ động đao binh.
Gia gia hộ hộ thường tu thiện.
Thiên hạ hà sầu bất thái bình.

* Trang 569 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ