LOGO VNBET
Lạ thay bậc trượng phu!
Chẳng hiểu ý chân thật.
 
Nay có đôi lời khuyên,
Nghe qua hãy rộng truyền,
Để người người đều biết,
Đều làm sứ Như Lai.
Vậy mới là con Phật,
Vậy là báo Phật ân.
Nguyện mọi người làm đúng,
Cùng sanh về cõi Phật!
 

Thiên Thai Trí Giả Đại sư khuyến nhân chuyên tu Tịnh độ
 
Thiết  vấn  viết:  Chư  Phật  Bồ  Tát  dĩ  đại  từ  vi  nghiệp. Nhược  dục  cứu  độ  chúng  sanh,  kỳ  ứng  nguyện  sanh  tam giới, ư ngũ trược tam đồ trung, cứu khổ chúng sanh. Nhân hà cầu sanh Tịnh độ, tự an kỳ thân, xả ly chúng sanh. Tắc thị vô đại từ bi, chuyên vi tự lợi, chướng Bồ-đề đạo.
Đáp viết: Bồ Tát hữu nhị chủng. Nhất giả cửu tu hành

* Trang 203 *
device

得無生忍者,實當斯責。二者未得已還,及初發心凡夫。
凡夫菩薩者,要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界內,於惡世中救苦眾生。
故智度論云。具縳凡夫,有大悲心,願生惡世,救苦眾生者,無有是處。
何以故。惡世界,煩惱強,自無忍力,心隨境轉,聲色所縳。自墮三塗,焉能救眾生。假令得生人中,聖道難得。或因持戒修福,得生人中,得作國王大臣,富貴自在。縱遇善知識,不肯信用。貪迷放逸,廣造眾罪。乘此惡業,一入三塗,經無量劫。從地獄出,受貧賤身。若不逢善知識,還墮地獄,如此輪迴,至於今日,人人皆如是。此名難行道者。
故維摩經云。自疾不能救,而能救諸疾人,無有是處。
又智度論云。譬如二人,各有親屬,爲水所溺。一人情急,直入水救。爲無方便力故,彼此俱沒。一人有方便,往取船筏,乘之救接,

* Trang 204 *
device

Bồ Tát đạo, đắc vô sanh nhẫn giả, thật đương tư trách. Nhị giả vị đắc dĩ hoàn, cập sơ phát tâm phàm phu.
Phàm phu Bồ Tát giả, yếu tu thường bất ly Phật. Nhẫn lực thành tựu, phương kham xử tam giới nội, ư ác thế trung cứu khổ chúng sanh.
Cố  Trí  độ  luận  vân:  Cụ  truyện  phàm  phu,  hữu  đại  bi tâm, nguyện sanh ác thế, cứu khổ chúng sanh giả, vô hữu thị xứ.
Hà dĩ cố? Ác thế giới, phiền não cường. Tự vô nhẫn lực, tâm tùy cảnh chuyển, thanh sắc sở truyện. Tự đọa tam đồ, yên năng cứu chúng sanh? Giả linh đắc sanh nhân trung, thánh đạo nan đắc. Hoặc nhân trì giới tu phước, đắc sanh nhân trung, đắc tác quốc vương đại thần, phú quý tự tại. Túng  ngộ  thiện  tri  thức,  bất  khẳng  tín  dụng.  Tham  mê phóng dật, quảng tạo chúng tội. Thừa thử ác nghiệp, nhất nhập tam đồ, kinh vô lượng kiếp. Tùng địa ngục xuất, thọ bần tiện thân. Nhược bất phùng thiện tri thức, hoàn đọa địa ngục, như thử luân hồi, chí ư kim nhật, nhân nhân giai như thị. Thử danh nan hành đạo giả.
Cố Duy-makinh vân: Tự tật bất năng cứu, nhi năng cứu chư tật nhân, vô hữu thị xứ.
Hựu Trí độ luận vân: Thí như nhị nhân, các hữu thân thuộc, vi thủy sở nịch. Nhất nhân tình cấp, trực nhập thủy cứu, vị vô phương tiện lực cố, bỉ thử câu một. Nhất nhân hữu phương tiện, vãng thủ thuyền phiệt, thừa chi cứu tiếp,

* Trang 205 *
device

悉皆得脫水溺之難。新發意菩薩,亦復如是。未得忍力,不能救眾生。爲此常須近佛,得無生忍已,方能救眾生,如得船者。
又論云。譬如嬰兒不得離母,或墮坑井,渴乳而死。又如鳥子,翅羽未成,秪得依樹附枝,不能遠去。翅翮成就,方能飛空,自在無礙。
凡夫無力,唯得專念阿彌陀佛,使成三昧。以業成故,臨終念念得生,决定不疑。見彌陀佛,證無生忍已,還來三界,乘無生忍船,救度眾生,廣施佛事,任意自在。
故論云。遊戲地獄行者,生彼國以,得無生忍,還入生死國中,教化地獄,救苦眾生。以是因緣,宜用專修淨土,求願往生。
諸人者。願識其教。故十住婆沙論名易行道也。

* Trang 206 *
device

tất giai đắc thoát thủy nịch chi nạn. Tân phát ý Bồ Tát diệc phục như thị. Vị đắc nhẫn lực, bất năng cứu chúng sanh. Vị thử thường tu cận Phật, đắc vô sanh nhẫn dĩ, phương năng cứu chúng sanh, như đắc thuyền giả.
Hựu luận vân: Thí như anh nhi bất đắc ly mẫu, hoặc đọa khanh tĩnh khát nhũ nhi tử. Hựu như điểu tử, sí vũ vị thành, chi đắc y thọ phụ chi, bất năng viễn khứ. Sí cách thành tựu, phương năng phi không, tự tại vô ngại.
Phàm phu vô lực, duy đắc chuyên niệm A-di-đàPhật, sử thành Tam-muội. Dĩ nghiệp thành cố, lâm chung niệm niệm đắc sanh, quyết định bất nghi. Kiến Di-đàPhật, chứng vô sanh nhẫn dĩ, hoàn lai tam giới, thừa vô sanh nhẫn thuyền, cứu độ chúng sanh, quảng thi Phật sự, nhậm ý tự tại.
Cố luận vân: Du hý địa ngục hành giả, sanh bỉ quốc dĩ, đắc vô sanh nhẫn, hoàn nhập sanh tử quốc trung, giáo hóa địa ngục, cứu khổ chúng sanh. Dĩ thị nhân duyên, nghi dụng chuyên tu Tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh.
Chư nhân giả, nguyện thức kỳ giáo. Cố Thập trụ bà-sa luận danh dị hành đạo dã.

* Trang 207 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ