LOGO VNBET
thành thuốc độc! Như vậy đó, sai lệch trong gang tấc, lạc xa đến ngàn dặm.
Than ôi!
Trời tạnh, vầng dương chiếu sáng,
Mưa xuống, lầy lội đất bùn.
Hết lòng phá trừ mê chấp,
Sợ người chẳng đủ sức tin.
Trân trọng!
_____________________________________________
Thiền tông Tịnh độ nan dị thuyết

                   Hoặc  vấn  viết:  Thế  gian  hữu  nhân  biệt  chất  công  án, sử nhân tố tác công phu. Chỉ kỳ tham thiền ngộ đạo, bất nguyện vãng sanh Tịnh độ. Thử pháp hà như?
                   Đáp viết: Lợi căn thượng trí chi nhân, khả dĩ chân tham thật ngộ. Lược hữu sai ngoa, tiện thành đại thố.
                   Viết: Hà dĩ tri kỳ vi thố?
                   Viết: Thố xử tại ư vị ngộ, y cựu triển chuyển luân hồi. Bất nhược trì tụng tu hành, tất đắc kinh sanh Tịnh độ.
            Thiện tri thức, phi bất giáo nhữ tham thiền, duy khủng nhữ bất niệm Phật. Hà dĩ cố? Tham thiền ngộ đạo giả nan, niệm Phật vãng sanh giả dị.

* Trang 123 *
device

汝不聞古德云。叅禪要了生死,百無二三。念佛求生淨土,萬不失一。
                   正所謂。有禪無淨土,十人九錯路。豈不然乎。况以,叅禪不礙念佛,念佛不礙叅禪。
                   禪宗淨土異難,今日分明直指。法門。固有八萬四千,總不如一句阿彌陀佛。公案,雖有一千七百,亦不如一句阿彌陀佛。
                   何則。阿彌陀佛教門,有頓,有漸,有理,有迹。上根智人,直下承當,見性成佛。中下之流,未能頓超者,仗彼佛力,亦得往生。
                   是以念佛教門,勝過一切教門也。其餘公案功德,要及念佛公案功德,百分不及一,百千萬億分,亦不及一。
                   何以故。若是功德同等,十方三世諸佛不應讚歎阿彌陀佛。恒沙經典之中,不應指歸西方淨土。
            豈不聞歷代祖師,箇箇念佛。於今名賢,人人念佛。僧俗男女悉皆念佛。

* Trang 124 *
device

Nhữ bất văn cổ đức vân: Tham thiền yếu liễu sanh tử, bách vô nhị tam. Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, vạn bất thất nhất.
Chánh sở vị, hữu thiền vô Tịnh độ, thập nhân cửu thố lộ. Khởi bất nhiên hồ? Huống dĩ, tham thiền bất ngại niệm Phật, niệm Phật bất ngại tham thiền. Thiền tông Tịnh độ dị nan, kim nhật phân minh trực chỉ.
Pháp môn, cố hữu bát vạn tứ thiên, tổng bất như nhất cú A-di-đàPhật. Công án, tuy hữu nhất thiên thất bách, diệc bất như nhất cú A-di-đàPhật.
Hà tắc, A-di-đàPhật giáo môn, hữu đốn, hữu tiệm, hữu lý, hữu tích. Thượng căn trí nhân, trực hạ thừa đương kiến tánh thành Phật. Trung hạ chi lưu vị năng đốn siêu giả, trượng bỉ Phật lực diệc đắc vãng sanh.
Thị dĩ niệm Phật giáo môn, thắng quá nhất thiết giáo môn dã. Kỳ dư công án công đức, yếu cập niệm Phật công án công đức, bách phần bất cập nhất, bách thiên vạn ức phần diệc bất cập nhất.
Hà dĩ cố? Nhược thị công đức đồng đẳng, thập phương tam thế chư Phật bất ưng tán thán A-di-đàPhật. Hằng sa kinh điển chi trung, bất ưng chỉ quy Tây phương Tịnh độ.
 Khởi bất văn lịch đại Tổ sư, cá cá niệm Phật. Ư kim danh hiền, nhân nhân niệm Phật. Tăng tục nam nữ, tất giai niệm Phật.

* Trang 125 *
device

若是法門平等,何不別舉法門哉。汝且觀於世人,開口發聲,必一念阿彌陀佛。
                   何者。要知阿彌陀佛願力無邊,是以獨稱獨舉也。
                   不見讚佛偈云。
十方三世佛,
阿彌陀第一。
四十八願度眾生,
九品咸令登彼岸。
                   由此推之,念佛公案實是超過一切公案也。
                   我今再說。九十六種外道,俱爲生死修行,只是不得解脫。何也。皆因遇著盲師,將正法作邪法解,佛法作魔法說。似此錯賺者多矣。自賺猶可,又賺他人。正所謂。一盲引眾盲,相牽落火坑也。
            昔日,如來告目連言。譬如萬川長流,有浮草木,前不顧後,後不顧前,都會大海。世閒亦儞。雖有豪貴富樂自在,悉不得免生老病死。

* Trang 126 *
device

Nhược thị pháp môn bình đẳng, hà bất biệt cử pháp môn tai. Nhữ thả quán ư thế nhân, khai khẩu phát thanh, tất nhất niệm A-di-đà Phật.
Hà giả? Yếu tri A-di-đàPhật nguyện lực vô biên, thị dĩ độc xưng độc cử dã.
Bất kiến tán Phật kệ vân:
Thập phương tam thế Phật.
A-di-đà đệ nhất.
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh.
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Do thử suy chi, niệm Phật công án thật thị siêu quá nhất thiết công án dã.
Ngã kim tái thuyết. Cửu thập lục chủng ngoại đạo câu vị sanh tử tu hành, chỉ thị bất đắc giải thoát. Hà giả? Giai nhân  ngộ  trước  manh  sư,  tương  chánh  pháp  tác  tà  pháp giải, Phật pháp tác ma pháp thuyết. Tự thử thố trám giả đa hỹ. Tự trám do khả, hựu trám tha nhân. Chánh sở vị: Nhất manh dẫn chúng manh, tương khiên lạc hỏa khanh dã.
Tích  nhật  Như  Lai  cáo  Mục  Liên  ngôn:  Thí  như  vạn xuyên trường lưu, hữu phù thảo mộc, tiền bất cố hậu, hậu bất cố tiền, đô hội đại hải. Thế gian diệc nhĩ. Tuy hữu hào quý phú lạc tự tại, tất bất đắc miễn sanh lão bệnh tử

* Trang 127 *
device

秖由不信佛經,不能得生千佛國土。是故我說阿彌陀佛國土,易往易取,而人不能修行往生。反事九十六種外道。我說是人名無眼人,名無耳人。
                   且如往生錄內,高僧傳中。賢愚竝生,今古皆儞。盡拋穢土,俱趣淨方,孕七寶池,捨胞胎苦。超凡入聖,得道證眞。不歷三祗,便成佛道。豈非佛力難思也。
                   若欲永超生死輪迴,得涅槃樂者,無出往生法門矣。                   何以故。娑婆濁境,眾苦集而求道難成。淨土樂邦,諸善聚而位豋不退。稱名號者,諸
佛護念而往生。發菩提者,彌陀光照而增進。菩薩羅漢與其同儔。水鳥樹林悉皆念佛。耳畔常聞妙法,心中頓絶貪瞋。快樂無竆。壽量何極。
            一生彼土,便獲阿惟。豈比人天道中。觸目多諸違順。權乘路上,善根希有周圓。地前三賢,尙未見道而失念。舍利六住,尙遇惡緣而退心。

* Trang 128 *
device

Chỉ do bất tín Phật kinh, bất năng đắc sanh thiên Phật quốc độ. Thị cố ngã thuyết A-di-đàPhật quốc độ, dị vãng dị thủ, nhi nhân bất năng tu hành vãng sanh. Phản sự cửu thập lục chủng tà đạo. Ngã thuyết thị nhân danh vô nhãn nhân, danh vô nhĩ nhân.
Thả như vãng sanh lục nội, Cao tăng truyện trung. Hiền ngu tịnh sanh, kim cổ giai nhĩ. Tận phao uế độ, câu thú tịnh phương, dựng thất bảo trì, xả bào thai khổ. Siêu phàm nhập thánh,  đắc  đạo  chánh  chân.  Bất  lịch  tam  kỳ,  tiện  thành Phật đạo. Khởi phi Phật lực nan tư dã?
Nhược dục vĩnh siêu sanh tử luân hồi, đắc Niết-bànlạc giả, vô xuất vãng sanh pháp môn hỹ.
Hà dĩ cố? Ta-bàtrược cảnh, chúng khổ tập nhi cầu đạo nan thành. Tịnh độ lạc bang, chư thiện tụ nhi vị đăng bất thối. Xưng danh hiệu giả, chư Phật hộ niệm nhi vãng sanh. Phát Bồ-đềgiả, Di-đàquang chiếu nhi tăng tấn. Bồ Tát Lahándĩ kỳ đồng trù. Thủy điểu thọ lâm tất giai niệm Phật. Nhĩ bạn thường văn diệu pháp, tâm trung đốn tuyệt tham sân. Khoái lạc vô cùng. Thọ lạc hà cực.
Nhất sanh bỉ độ, tiện hoạch a duy. Khởi tỷ nhân thiên đạo trung, xúc mục đa chư vi thuận. Quyền thừa lộ thượng, thiện căn hy hữu châu viên. Địa tiền tam hiền, thượng vị kiến đạo nhi thất niệm. Xá-lỵ lục trụ, thượng ngộ ác duyên nhi thối tâm.

* Trang 129 *
device

所以法華會上,退席者五千。寶積經中,失道者猶眾。觀佛世尙爾,何今時不然。是知三乘之士,歷僧祗劫,而功行無成。念佛之門,於彈指頃而位皆不退。
                   是以生淨土者有進無退,决定成佛。故阿彌陀經云。極樂國土,眾生生者皆是阿鞞跋致。阿鞞跋致者,不退轉地,是也。
                   嗟乎。初心信淺,非他力難以進修。我佛願深,但有緣悉皆攝受。
                   諸仁者。從上佛祖立教,開示念佛法門。何况今之禪流不信往生淨土。
                   凡修淨土者,不礙於叅禪。何叅禪者,乃薄淨土而不修也。

* Trang 130 *
device

Sở dĩ Pháp Hoa hội thượng, thối tịch giả ngũ thiên. Bảo Tích  kinh  trung,  thất  đạo  giả  do  chúng.  Quán  Phật  thế thượng nhĩ, hà kim thời bất nhiên. Thị tri tam thừa chi sĩ, lịch tăng kỳ kiếp, nhi công hạnh vô thành. Niệm Phật chi môn, ư đàn chỉ khoảnh nhi vị giai bất thối.
Thị  dĩ  sanh  Tịnh  độ  giả,  hữu  tấn  vô  thối,  quyết  định thành  Phật.  Cố Di-đà kinh  vân:  Cực  Lạc  quốc  độ,  chúng sanh sanh giả giai thị A-bệ-bạttrí. A-bệ-bạttrí giả, bất thối chuyển địa, thị dã.
Ta hồ! Sơ tâm tín thiển, phi tha lực nan dĩ tấn tu. Ngã Phật nguyện thâm, đãn hữu duyên tất giai nhiếp thọ.
Chư nhân giả. Tùng thượng Phật tổ lập giáo, khai thị niệm Phật pháp môn. Hà huống kim chi thiền lưu bất tín vãng sanh Tịnh độ?
Phàm tu Tịnh độ giả, bất ngại ư tham thiền. Hà tham thiền giả nãi bạc Tịnh độ nhi bất tu dã?


* Trang 131 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ