LOGO VNBET
thay đổi hay thân có tật bệnh cũng không biếng trễ. Vua Ngụy cảm  vì  chí  cao  thượng  của  ông,  lại  khen  ông  tự  mình  tu hành và giáo hóa cho đời, lưu truyền rất rộng, nên ban hiệu là Thần Loan.
Ngày kia, pháp sư bảo đệ tử rằng: “Mọi cảnh khổ địa ngục phải biết sợ, chín phẩm vị tịnh nghiệp(1) phải lo tu.” Rồi dạy đệ tử lớn tiếng niệm Phật A-di-đà. Ngài Thần Loan quay mặt về hướng tây, nhắm mắt, cúi đầu mà tịch. Lúc ấy, tăng chúng và cư sĩ đều nghe có tiếng nhạc vi diệu từ phương tây đến, giây lâu mới ngừng.
Theo đó mà xét thì pháp môn Tịnh độ rất là thẳng tắt. Như phép thần tiên, có được điều chi thì giấu kín mà chẳng truyền, bảo rằng tiết lậu thiên cơ có tội. Còn pháp môn nhà Phật thì chỉ e truyền ra chẳng được rộng, những muốn độ hết chúng sanh mới thôi. Đó là từ bi rộng lớn, chẳng dễ suy lường, chẳng phải đạo thần tiên có thể so sánh được.
______________________________
 
(1)Tức là cửu phẩm vãng sanh, từ thượng phẩm thượng sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh. Xem chú giải ở trang 84. 


Thừa tướng Trịnh Thanh Chi khuyến tu Tịnh độ văn

Nhân giai vị tu Tịnh độ, bất như thiền giáo luật. Dư độc vị thiền giáo luật pháp môn, mạc như tu Tịnh độ. Phù chân tịnh minh diệu, hư triệt linh thông, phàm tại trí ngu, giai cụ thử tánh. Căn trần huyễn cảnh, tương dữ luân tư, sanh tử luân hồi, cùng kiếp bất đoạn.

* Trang 249 *
device

故釋氏以禪教律,假設方便,使之從門而入,俱得超悟。唯阿彌陀佛獨出一門,曰修行淨土如單方治病,簡要直截。一念之專卽到彼岸。不問緇白皆可奉行。但知爲化愚俗,淺近之說,其實則成佛道捷徑之途。
            今之學佛者,不過禪教律,究竟圓頓莫如禪,非上根利器神領意解者,則未免墮頑空之失。研究三乘莫如教,非得魚忘筌因指見月者,則未免鑽故紙之病。
            護善遮惡莫如律,非身心清淨表裏一如者,則未免自纏縛之苦。
            總而觀之。論其所入則禪教律,要其所歸則戒定慧。不由禪教律而得戒定慧者,其唯淨土之一門乎。
            方念佛時,口誦心惟諸惡莫作,豈非戒。繫念淨境幻塵俱滅,豈非定。念實無念,心華湛然,豈非慧。
            人能屏除萬慮,一意西方。則不施棒喝,而悟圓頓機。不閱大藏經,而得正法眼。不持四

* Trang 250 *
device

Cố Thích thị dĩ thiền giáo luật, giả thiết phương tiện, sử chi tùng môn nhi nhập, câu đắc siêu ngộ. Duy A-di-đà Phật độc xuất nhất môn, viết tu hành Tịnh độ, như đơn phương trị bệnh, giản yếu trực tiệt. Nhất niệm chi chuyên, tức đáo bỉ ngạn. Bất vấn tri bạch, giai khả phụng hành. Đãn tri vi hóa ngu tục, thiển cận chi thuyết, kỳ thật tắc thành Phật đạo, tiệp kính chi đồ.
Kim chi học Phật giả, bất quá thiền giáo luật, cứu cánh viên đốn mạc như thiền, phi thượng căn lợi khí thần lãnh ý giải giả, tắc vị miễn đọa ngoan không chi thất. Nghiên cứu tam thừa mạc như giáo, phi đắc ngư vong thuyên nhân chỉ kiến nguyệt giả, tắc vị miễn toàn cố chỉ chi bệnh.
Hộ thiện giá ác mạc như luật, phi thân tâm thanh tịnh biểu lý nhất như giả, tắc vị miễn tự triền phược chi khổ.
Tổng nhi quan chi. Luận kỳ sở nhập tắc thiền giáo luật, yếu kỳ sở quy tắc giới định huệ. Bất do thiền giáo luật nhi đắc giới định huệ giả, kỳ duy Tịnh độ chi nhất môn hồ.
Phương niệm Phật thời, khẩu tụng tâm duy chư ác mạc tác, khởi phi giới? Hệ niệm tịnh cảnh huyễn trần câu diệt, khởi  phi  định?  Niệm  thật  vô  niệm,  tâm  hoa  trạm  nhiên, khởi phi huệ?
Nhân năng bình trừ vạn lự, nhất ý Tây phương. Tắc bất thi bổng hát, nhi ngộ viên đốn cơ. Bất duyệt Đại tạng kinh nhi đắc chánh pháp nhãn. Bất trì tứ oai nghi, nhi đắc đại

* Trang 251 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ