LOGO VNBET
“Ăn uống tham cho được nhiều, y phục cố trang sức cho đẹp hơn, cư xử không biết chán... những việc như vậy gọi là buông thả tình thường.
“Bị xâm phạm mà không tranh giành, bị xúc phạm mà không nổi giận, bị thương tổn mà không oán hận... đó gọi là làm chủ được tình thường.
“Bị xâm phạm, bị xúc phạm, bị thương tổn mà xem như không có gì, lại đem lòng thương xót kẻ ngu si đã làm những việc ấy, đó gọi là dứt bỏ được tình thường.
“Hiểu rõ được lẽ ấy thì tâm địa thường trong sạch, cũng như đang ở nơi Tịnh độ.” 
Tiểu nhân quả thuyết

Long Thư viết: Hữu tu kiều nhân, hữu hủy kiều nhân. Thử thiên đường địa ngục chi tiểu nhân dã.
Hữu tọa kiệu nhân, hữu hà kiệu nhân. Thử thiên đường địa ngục chi tiểu quả dã.
Xúc loại trường chi, giai khả kiến hỹ. Thường như thị tỉnh  sát  kỳ  tâm,  dĩ  tu  Tịnh  độ,  Thượng phẩm  vãng  sanh phục hà nghi tai!

* Trang 1135 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ