LOGO VNBET
tụng kinh, cho đến chỉ làm chút ít việc lành, hết thảy đều nên hồi hướng về cảnh giới Tây phương. Đã có chỗ quy hướng như vậy thì khi lâm chung chắc chắn sẽ được vãng sanh về Tịnh độ.
Này  các  vị!  Nếu  quả  thật  có  thể  trì  giới  như  thế,  phát nguyện như thế, thực hành công hạnh như thế, thì không chỉ là được vãng sanh Tịnh độ, mà còn khỏi rơi vào cảnh giới của hàng Thanh văn, Duyên giác, tự mình chứng nghiệm được cảnh giới Phổ Hiền, thẳng một đường đi tới quả Phật.
____________________________________
Tịnh độ thành Phật

Liên  tông  bảo  giám  vân:  Kim  cang  định  hậu,  Bồ  Tát nhân viên. Giải thoát đạo trung, Như Lai quả mãn. Cụ Tứ vô lượng tâm, đắc Tứ vô ngại biện. Thập bát chủng pháp bất cộng Tam thừa. Thập lực hiện tiền, thuyết pháp vô uý. Trần sa hoặc tận, vạn hạnh công thành. Thập hiệu cụ chương, Tam thân viên hiển.
Cụ cửu thập thất chủng đại nhân tướng, phóng bát vạn tứ thiên đại quang minh. Bi trí song dung, phước huệ lưỡng túc. Hiện cư thập trọng báo độ, năng thùy vạn loại hóa thân. Bố đại từ vân, vũ đại pháp vũ. Bàng đà pháp giới, nhuận trạch quần sanh. Hàm ngộ bổn tâm, đồng thành Chánh giác.

* Trang 809 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ