LOGO VNBET
số mạng, chẳng phải do làm tiểu nhân mà được thành tựu. Giá như không làm kẻ tiểu nhân cũng vẫn được thành tựu vậy, là vì số mạng đã có phần sẵn định.
“Đức  Khổng  tử  dạy  rằng:  ‘Không  hiểu  được  số  mạng, chẳng lấy gì để gọi là quân tử.’
            “Nếu ai xét kỹ được lẽ này thật đáng gọi là quân tử, như gọi là tiểu nhân thì thật oan uổng. Được như vậy rồi tu Tịnh độ, ắt không chỉ vãng sanh vào hàng Hạ phẩm.” 
Tình thuyết

Long Thư viết: Hỷ, nộ, háo, ố thị dục, giai tình dã. Dưỡng tình vi ác, túng tình vi tặc, chiết tình vi thiện, diệt tình vi thánh.
Cam kỳ ẩm thực, mỹ kỳ y phục, đại kỳ cư xử, nhược thử chi loại thị vi dưỡng tình.
Ẩm thực nhược lưu, y phục tận sức, cư xử vô yếm, nhược thử chi loại giai thị túng tình.
Phạm chi bất hiệu, xúc chi bất nộ, thương chi bất oán, thị vị chiết tình.
Phạm chi, xúc chi, thương chi như không, phản sanh lân mẫn ngu si chi tâm, thị vị diệt tình.
Ngộ thử lý, tắc tâm địa thường tịnh, như tại Tịnh độ hỹ.

* Trang 1133 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ