LOGO VNBET
Ngàn muôn kiếp trôi lăn,
Trọn không người cứu hộ.
Nghĩa là: Người đã chẳng rõ lý Phật, lại không nguyện vãng sanh thì muôn kiếp phải trầm luân, không do đâu mà ra khỏi.
Này các vị! Muốn vượt thoát sanh tử, mau chứng đạo Bồ-đề, trong bốn trường hợp nêu trên xin hãy chọn lấy trường hợp nào là tốt nhất để làm theo.

 
Trương Lô Trạch Thiền sư khuyến tham thiền nhân kiêm tu Tịnh độ
Phù dĩ niệm vi niệm, dĩ sanh vi sanh giả, thường kiến chi sở thất dã. Dĩ vô niệm vi vô niệm, dĩ vô sanh vi vô sanh giả, tà kiến chi sở hoặc dã. Niệm nhi vô niệm, sanh nhi vô sanh giả, đệ nhất nghĩa đế dã.
Thị dĩ thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Tắc thượng vô chư Phật chi khả niệm, hạ vô Tịnh độ chi khả sanh. Phật sự môn trung, bất xả nhất pháp, tắc tổng nhiếp chư căn, cái hữu niệm Phật Tam-muội. Hoàn nguyên yếu thuật, thị khai vãng sanh nhất môn.
Sở dĩ chung nhật niệm Phật, nhi bất quai ư vô niệm. Xí nhiên vãng sanh, nhi bất quai ư vô sanh. Cố năng phàm

* Trang 221 *
device

生,而不乖於無生。故能凡聖各住自位,而感應道交。東西不相往來,而神遷淨成。
故經云。若人聞說阿彌陀佛,執持名號,乃至是人終時心不顚倒,卽得往生阿彌陀佛極樂國土。
嗟乎。淺信之人,橫生疑謗。則不信諸佛誠言,不信往生淨土,豈不甚迷哉。
若信佛言,而生淨土者,則累繫之業不能絆,劫燒之火不能焚。謝人閒之八苦,無天上之五衰。上無惡道之名,何况有實。
經云。彼國眾生無有眾苦,但受諸樂,故名極樂。
今以娑婆對而比之。此則血肉形軀有生皆苦,彼則蓮華化生無生苦也。
此則時序代謝衰老日侵,彼則寒暑不遷無老苦也。
此則四大難調多生病患,彼則化體香潔無病苦也。
此則七十者希無常迅速,彼則夀命無量無死苦也。

* Trang 222 *
device

thánh các trụ tự vị, nhi cảm ứng đạo giao. Đông Tây bất tương vãng lai, nhi thần thiên tịnh thành.
Cố kinh vân. Nhược nhân văn thuyết A-di-đàPhật, chấp trì danh hiệu, nãi chí thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo. Tức đắc vãng sanh A-di-đàPhật Cực lạc quốc độ.
Ta hồ! Thiển tín chi nhân, hoạnh sanh nghi báng. Tắc bất tín chư Phật thành ngôn, bất tín vãng sanh Tịnh độ, khởi bất thậm mê tai. Nhược tín Phật ngôn, nhi sanh Tịnh độ giả, tắc lụy hệ chi nghiệp, bất năng bán, kiếp thiêu chi hỏa bất năng phần. Tạ nhân gian chi bát khổ, vô thiên thượng chi ngũ suy. Thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật.
Kinh vân: Bỉ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đãn thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc.
dĩ Ta-bà đối nhi tỷ chi. Thử tắc huyết nhục hình khu hữu sanh giai khổ. Bỉ tắc liên hoa hóa sanh, vô sanh khổ dã.
Thử tắc thời tự đại tạ suy lão nhật xâm, bỉ tắc hàn thử bất thiên vô lão khổ dã.
Thử tắc tứ đại nan điều đa sanh bệnh hoạn, bỉ tắc hóa thể hương khiết vô bệnh khổ dã.
Thử tắc thất thập giả hy vô thường tấn tốc, bỉ tắc thọ mạng vô lượng vô tử khổ dã.

* Trang 223 *
device

此則親情愛戀有愛必離,彼無父母妻子無愛別離苦也。
此則仇敵寃讐有寃必會,彼則上善聚會無怨懀會苦也。
此或困苦饑寒貪求不足,彼皆衣食珍寶受用現成。
此或醜穢形骸根多缺漏,彼則端嚴相貌體有光明。
此則輪轉生死,彼則永證無生。
此則丘陵坑坎荆棘爲林土石之山穢惡充滿,彼則黃金爲地寶樹叅天樓聳七珍,華敷四色。
此則雙林已滅龍華未來,彼則阿彌陀佛現在說法。
此則觀陰勢至徒仰嘉名,彼則與二上人親爲勝友。
此則羣魔外道惱亂正修,彼則佛化一綂魔外絶蹤。

* Trang 224 *
device

Thử tắc thân tình ái luyến, hữu ái tất ly, bỉ vô phụ mẫu thê tử, vô ái biệt ly khổ dã.
Thử tắc cừu địch oan thù, hữu oan tất hội, bỉ tắc thượng thiện tụ hội vô oán tắng hội khổ dã.
Thử hoặc khốn khổ cơ hàn tham cầu bất túc, bỉ giai y thực trân bảo thọ dụng hiện thành.
Thử hoặc xú uế hình hài, căn đa khuyết lậu, bỉ tắc đoan nghiêm tướng mạo, thể hữu quang minh.
Thử tắc luân chuyển sanh tử, bỉ tắc vĩnh chứng vô sanh.
Thử  tắc  khưu  lăng  khanh  khảm  kinh  cức  vi  lâm,  thổ thạch chi sơn uế ác sung mãn, bỉ tắc huỳnh kim vi địa, bảo thọ tham thiên, lâu tủng thất trân, hoa phu tứ sắc.
Thử tắc song lâm dĩ diệt Long Hoa vị lai, bỉ tắc A-di-đà Phật hiện tại thuyết pháp.
Thử tắc Quán Âm Thế Chí đồ ngưỡng gia danh, bỉ tắc dữ nhị thượng nhân thân vi thắng hữu.
Thử tắc quần ma ngoại đạo não loạn chánh tu, bỉ tắc Phật hóa nhất thống ma ngoại tuyệt tung.

* Trang 225 *
device

此則媚色妖婬迷惑行者,彼則正報清淨實無女人。
此則惡獸魑魅交扇邪聲,彼則水鳥樹林咸宣妙法。
二土較量,境緣迴別。而樂邦之勝其數無
竆未暇悉舉也。是以了義大乘無不指歸淨土。前賢後聖,自他皆願往生。凡欲度人,先須自念佛也。
嗚呼。
人無遠慮,
必有近憂。
一失人身,
萬劫難復。
              故率大海眾,各念阿彌陀佛。百聲千聲,乃至萬聲,回向同緣,願生彼國。
            切冀蓮池勝會,金地法明。綺互相資,必諧斯願。操舟順水,更加艣桌棹之功。則十萬遙程不勞而至矣

* Trang 226 *
device

Thử tắc mỵ sắc yêu dâm mê hoặc hành giả, bỉ tắc chánh báo thanh tịnh thật vô nữ nhân.
Thử tắc ác thú ly mỵ giao phiến tà thanh, bỉ tắc thủy điểu thọ lâm hàm tuyên diệu pháp.
Nhị độ giác lượng, cảnh duyên hồi biệt. Nhi Lạc bang chi thắng kỳ số vô cùng vị hà tất cử dã. Thị dĩ liễu nghĩa Đại thừa vô bất chỉ quy Tịnh độ. Tiền hiền hậu thánh, tự tha giai nguyện vãng sanh. Phàm dục độ nhân, tiên tu tự niệm
Phật dã.
Ô hô!
Nhân vô viễn lự,
Tất hữu cận ưu.
Nhất thất nhân thân,
Vạn kiếp nan phục.
Cố  suất  đại  hải  chúng,  các  niệm A-di-đà Phật,  bách thanh  thiên  thanh,  nãi  chí  vạn  thanh,  hồi  hướng  đồng duyên, nguyện sanh bỉ quốc.
Thiết  ký  liên  trì  thắng  hội,  kim  địa  phát  minh.  Ỷ  hỗ tương tư, tất hài tư nguyện. Tháo châu thuận thủy, cánh gia lô trác chi công, tắc thập vạn diêu trình bất lao nhi chí hỹ.

* Trang 227 *
device

元祐四年,冬,宗賾夜夢一男子,鳥巾白衣,可三十許,丰貌清美,舉措閑雅,揖謂宗賾曰。欲入公彌陀會告上一名。
宗賾乃取蓮華勝會錄,秉筆問曰。公何名。曰。普慧。
宗賾書已,白衣又云。家兄亦告上名。
宗賾問曰。令兄何名。云。普賢。
言訖遂隱。宗賾覺而詢諸耆宿皆云。華嚴,離世閒品,有二大菩薩名。宗賾以爲佛子,行佛事,助佛揚化,必有賢聖幽贊。然則預此會者,豈悄小緣哉。今將二大菩薩爲此會首。
嗚呼。淨土一法,大聖尊崇。叅禪凡流,豈宜輕忽。

* Trang 228 *
device

Nguyên Hựu tứ niên đông, Tông Trạch dạ mộng nhất nam  tử,  điểu  cân  bạch  y,  khả  tam  thập  hứa,  phong  mạo thanh  mỹ,  cử  thố  nhàn  nhã,  ấp  vị  Tông  Trạch  viết:  Dục nhập công Di-đàhội, cáo thượng nhất danh.
Tông Trạch nãi thủ Liên Hoa thắng hội lục, bỉnh bút vấn viết: Công hà danh? Viết: Phổ Huệ.
Tông Trạch thư dĩ, bạch y hựu vân: Gia huynh diệc cáo thượng danh.
Tông  Trạch  vấn  viết:  Lịnh  huynh  hà  danh?  Vân:  Phổ Hiền.
Ngôn ngật toại ẩn. Tông Trạch giác nhi tuân chư kỳ túc giai vân: Hoa Nghiêm, Ly Thế Gian phẩm, hữu nhị đại Bồ Tát danh. Tông Trạch dĩ vi Phật tử, hành Phật sự, trợ Phật dương hóa, tất hữu hiền thánh u tán. Nhiên tắc dự thử hội giả, khởi tiểu duyên tai! Kim tương nhị đại Bồ Tát vi thử hội thủ.
Ô  hô!  Tịnh  độ  nhất  pháp,  đại  thánh  tôn  sùng.  Tham thiền phàm lưu khởi nghi khinh hốt.

* Trang 229 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ