LOGO VNBET
Tử Hư Nguyên Quân giới luận văn
Phước sanh ư thanh kiệm, đức sanh ư ty thối, đạo sanh ư an tịnh, mạng  sanh ư hòa sướng, hoạn sanh ư đa  dục, họa sanh ư đa tham, quá sanh ư khinh mạn, tội sanh ư bất nhân.
Giới nhãn mạc thị tha phi. Giới khẩu mạc đàm tha đoản. Giới tâm mạc tứ tham sân. Giới thân mạc tùy ác bạn.
Vô ích chi ngôn mạc vọng thuyết. Bất can dĩ sự mạc vọng vi.
Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc.
Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu.
Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận.
Hưu hưu hưu, cái thế công danh bất tự do.
Trung  quân  vương,  hiếu  phụ  mẫu,  kính  tôn  trưởng, phụng hữu đức, biệt hiền ngu, thứ vô thức. Vật thuận lai nhi vật cự, vật ký phóng nhi vật truy. Thân vị ngô nhi vật vọng, sự dĩ quá nhi vật tư.
Thông  minh  đa  ám  muội,  toán  kế  thất  tiện  nghi.  Tổn nhân chung tự thất, ỷ thế họa tương tùy. Giới chi tại tâm, thủ chi tại chí. Vị bất tiết nhi vong gia, nhân bất liêm nhi thất vị.
Khuyến quân tự cảnh ư bình sanh. Khả thán, khả kinh nhi khả úy. Thượng lâm chi dĩ thiên thần, hạ sát chi dĩ địa kỳ. Minh hữu vương pháp tương kế, ám hữu quỷ thần tương tùy. Duy chánh khả thủ, tâm bất khả khi. Giới chi, giới chi!

* Trang 1187 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ