LOGO VNBET
Từ tâm bất sát phóng sanh văn

Hoặc viết; Trì trai bất thực nhục, thắng như phóng sanh, hà như?
Đáp viết: Bất thực nhục giả, đãn năng tuyệt sát duyên. Cận miễn nhất kỷ chi quá, nhi vô tế vật chi công dã. Phật sở dĩ giáo nhân trì trai giả, chánh dục tăng kỳ từ bi tâm dã. Kim chi trai giả, tuy tự bất thực nhục, diệc bất khẳng phóng sanh, thị danh vô từ bi chi nhân dã.
Thập phương chư Phật lân mẫn chúng sanh như tử. Kim kiến nhân sát Phật chi tử, lực khả cứu nhi tọa thị bất cứu. Tuy bất thực kỳ nhục, diệc danh đại phá trai hỹ.
Giới kinh hữu tam chủng tịnh giới. Nhiếp luật nghi giới, vô ác bất đoạn, tức chư ác mạc tác dã. Nhiếp thiện pháp giới, vô thiện bất tích, tức chúng thiện phụng hành dã. Nhiêu ích hữu tình giới, vô sanh bất độ, tức phổ cứu nhất thiết chúng sanh dã. Nhược bất năng phóng sanh cứu chúng sanh khổ, tức danh đại phá giới hỹ.
Ta hồ! Chung niên tố thực, tằng vô tế vật cứu khổ chi công. Nhất đán xả tài, tiện hữu thục mạng phóng sanh chi đức. Tích ngã Phật, thượng cát thân nhục dĩ thải cáp. Vi Phật đệ tử giả, bất năng xả huyễn tài dĩ thục mạng, hữu hà diện mục dĩ kiến Phật tai!

* Trang 633 *
device

問。放生固爲慈悲。云何不放鷄鵝猪鴨牛羊等。偏放鰍鱔禽魚螺螄之類耶。
              答。世閒有二種畜生。一者,受决定殺果,如鷄鵝牛羊等,是也。緣其前世决定不信因果,歡喜决定行殺,無懺悔心。故今世爲畜生,受决定殺果,無所逃而待烹矣。雖遇放生之人,亦不能捄之矣。
              二者,受不定殺果。如离魚等,是也。緣其前世雖作惡業,或出於不得以,或殺已生悔,故今生爲畜生,受不定殺果。若遇好殺之人,必遭烹殺。若遇慈悲之人,臨死亦得活也。
              今有一等邪見之徒,自不能斷殺,反勸人行殺。此等之輩先入地獄,受無量苦。後墮畜生受决定殺。雖遇慈悲者,亦不能捄也。
              若要放生必須財力。若無財力,將如之何。
            曰。富貴之人,民心風俗所係,最可攝化。若能廣興佛教,大振慈風,眞可移風易俗。不聞顏魯公,隨所守郡立放生池。張無盡作監司,撤淫祠,禁殺業。施華嚴論。此皆菩薩之行也。

* Trang 634 *
device

Vấn: Phóng sanh cố vi từ bi. Vân hà bất phóng kê nga trư áp ngưu dương đẳng, thiên phóng thu, thiện cầm ngư lõa sư chi loại da?
Đáp: Thế gian hữu nhị chủng súc sanh. Nhất giả, thọ quyết định sát quả, như kê, nga, ngưu, dương đẳng, thị dã. Duyên kỳ tiền thế, quyết định bất tín nhân quả, hoan hỷ quyết  định  hành  sát,  vô  sám  hối  tâm.  Cố  kim  thế  vi  súc sanh, thọ quyết định sát quả, vô sở đào nhi đãi phanh hỹ. Tuy ngộ phóng sanh chi nhân, diệc bất năng cứu chi hỹ.
Nhị giả, thọ bất định sát quả, như cầm, ngư đẳng, thị dã. Duyên kỳ tiền thế tuy tác ác nghiệp hoặc xuất ư bất đắc dĩ, hoặc sát dĩ sanh hối, cố kim sanh vi súc sanh, thọ bất định sát quả. Nhược ngộ hiếu sát chi nhân, tất tao phanh sát. Nhược ngộ từ bi chi nhân, lâm tử diệc đắc hoạt dã.
Kim hữu nhất đẳng tà kiến chi đồ, tự bất năng đoạn sát, phản khuyến nhân hành sát. Thử đẳng chi bối, tiên nhập địa ngục, thọ vô lượng khổ. Hậu đọa súc sanh, thọ quyết định sát. Tuy ngộ từ bi giả, diệc bất năng cứu dã.
Viết: Nhược yếu phóng sanh, tất tu tài lực. Nhược vô tài lực, tương như chi hà?
Viết: Phú quý chi nhân, dân tâm phong tục sở hệ, tối khả nhiếp hóa. Nhược năng quảng hưng Phật giáo, đại chấn từ phong, chân khả di phong dịch tục. Bất văn Nhan Lỗ công, tùy sở thủ quận lập phóng sanh trì. Trương Vô Tận tác giám ty, triệt dâm từ, cấm sát nghiệp, thí Hoa Nghiêm luận. Thử giai Bồ Tát chi hạnh dã.

* Trang 635 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ