LOGO VNBET

Thiền sư Không Cốc nói: “Than ôi! Với người tầm thường còn chẳng dám coi khinh, huống chi lại chỉ vì muốn chuốc lấy chút hư danh mà cố tình thiên lệch để bài bác nền Đại pháp cứu độ nhân sanh của bậc Đại thánh nhân trong Ba cõi? Tôi thật lấy làm lo lắng cho những kẻ bài bác kia phải suy tổn âm đức cho đến mức cùng cực vậy. 
Tùng nhân báng Phật, phụ kỷ kiến báng Phật

Thái Nguyên viết: Trừ Hối Am ngoại, diệc hữu bài Phật giả, thử phục hà như?
Không Cốc viết: Tự vô chủ kiến, bất năng thức kỳ đạo chi thâm thiển, duy bằng Hối Am chi thuyết, tùng nhi bài chi, thị vi tùy nhân cước cân chuyển dã. Diệc như thủy mẫu dĩ hà vi mục, phàm đắc hà tắc năng hành, hoặc thất hà tắc mang nhiên võng thố. Tỏa kết dĩ giải vi túc, phàm ỷ giải tắc năng hành, hoặc thất giải tắc mang nhiên võng thố. Hậu nhân tùng Hối Am nhi bài chi, do nhị giả chi ỷ tha vật hồ.
Viết: Diệc hữu bất nhân Hối Am chi thuyết, tự dục bài giả, thử phục hà như?

* Trang 933 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ