LOGO VNBET
nhưng mạng thì không thể bỏ. Nếu cứ luân chuyển oán thù, thay nhau mà chịu hại; nay sắp bị giết thịt chẳng đáng thương sao?
Ôi! Kẻ ăn thịt là bất nhân. Người có nhân thì chẳng ăn thịt! Tiên sanh Minh Đạo nói rằng: “Người là đồng bào với ta, thú là đồng khí với ta.” Bùi Tướng quốc nói: “Những loại có huyết khí đều có tri giác, hễ có tri giác thì đồng thể với ta.” Mạnh tử dạy rằng: “Đã thấy con thú đang sống, chẳng nỡ nhìn nó chết; nghe tiếng nó kêu la, chẳng nỡ ăn thịt nó.”
Cho nên, người quân tử phải thường kiêng tránh việc giết hại. 
Ưu đàm Tổ sư giới sát văn

Nỗn  thai  thấp  hóa,  phi  tẩu  trùng  ngư,  giai  vị  lai  chư Phật chi lưu, hoặc quá khứ đa sanh phụ mẫu.
Chí ư ngung ngung bố tử, cấp cấp tham sanh. Tỵ khổ nhi lạc kỳ thân, thử tình nhất đẳng. Cầu an nhi dưỡng kỳ mạng, tư lý vạn quân. Hà nãi thanh ai ai nhi khiên thượng đao chân. Nhãn phán phán nhi khu tựu tử địa. Hoặc đương la tuyên dã, bố võng liên sơn. Hỏa trục lĩnh dĩ cao đê, uyên tùy xứ như sơ mật. Tật điển chi ưng tranh tử. Truy phong chi mã cạnh tiền. Viên đổ tiễn dĩ hồn phi. Nhạn khán cung nhi đảm lạc. Giải đầu hãm não chi toan, nan để. Đỗng

* Trang 545 *
device

洞胸徹骨之痛,奚禁。况斯等,共禀五行,俱含四象。同沾佛性,共有神明。
              何乃,陳此肉山,樹斯炮烙。克其口復,委彼心肝。殊不知斷其命者,是出佛身之血。食其肉者,寧非父母之身。造殺害之深尤,斷慈悲之種性。生前福壽,暗裏消磨。死後沈淪,刀山劍樹。還作雞猪魚兔,次第填償。至於宰割烹炮,因果相似。諦觀食肉,可謂寒心。
              縱售易於屠門,亦難逃於重罪。菩薩寧當破骨,終不食噉眾生。是以白兔焚身,而仙人不顧也。草尙不拔,肉豈容嘗。
              遠彼庖厨,有聞聲不忍之訓。養他出賣,同口殺心食之尤。大聖垂慈,所以制戒。永斷殺生,其德大也。修淨圡人,故當持守。
              可謂。
不貪香餌味,
始是碧潭龍。

* Trang 546 *
device

hung triệt cốt chi thống, hề câm. Huống tư đẳng, cộng bẩm ngũ hành, câu hàm tứ tượng. Đồng triêm Phật tánh, cộng hữu thần minh.
Hà nãi, trần thử nhục sơn, thọ tư pháo lạc. Khắc kỳ khẩu phúc, ủy bỉ tâm can. Thù bất tri đoạn kỳ mạng giả, thị xuất Phật thân chi huyết; thực kỳ nhục giả, ninh phi phụ mẫu chi thân. Tạo sát hại chi thâm vưu, đoạn từ bi chi chủng tánh. Sanh tiền phước thọ, ám lý tiêu ma. Tử hậu trầm luân, đao sơn kiếm thọ. Hoàn tác kê chữ ngư thố, thứ đệ điền thường. Chí ư tể các phanh pháo, nhân quả tương tự. Đế quan thực nhục. Khả vị hàn tâm.
Túng thụ dịch ư đồ môn. Diệc nan đào ư trọng tội. Bồ Tát ninh đương phá cốt, chung bất thực đạm chúng sanh. Thị dĩ bạch thố phàn thân, nhi tiên nhân bất cố dã. Thảo thượng bất bạt, nhục khởi dung thường.
Viễn bỉ bào trù, hữu văn thanh bất nhẫn chi huấn. Dưỡng tha xuất mại, đồng khẩu sát tâm thực chi cưu. Đại thánh thùy từ, sở dĩ chế giới. Vĩnh đoạn sát sanh, kỳ đức đại dã. Tu Tịnh độ nhân, cố đương trì thủ.
Khả vị:
Bất tham hương nhị vị,
Thủy thị bích đàm long.

* Trang 547 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ