LOGO VNBET
đỉnh đầu Pháp Chiếu, ban lời thọ ký rằng: “Ông nhờ tu tập pháp môn niệm Phật mà không bao lâu nữa sẽ được chứng quả Bồ-đềVô thượng Chánh đẳng. Nếu có những thiện nam, tín nữ nào muốn mau thành Phật thì không gì bằng tu pháp môn niệm Phật, chắc chắn sẽ được nhanh chóng thành tựu quả Bồ-đề Vô thượng.”
Dứt  lời,  hai  vị  Đại  Thánh  lại  thay  nhau  đọc  kệ.  Pháp Chiếu được nghe rồi lấy làm vui mừng phấn chấn, lòng nghi dứt sạch, bèn lễ lạy rồi lui ra.
Hai câu chuyện trên đều có ghi chép trong Tống Cao tăng truyện, được đưa vào Đại tạng kinh, bản Đại Chánh tân tu, thuộc quyển 50, số hiệu 2061. Đây chỉ nêu việc chính, còn những chi tiết nhỏ không quan trọng xin lược bớt. 
Vạn Tông thiền sư trực chỉ thiên

Phù niệm Phật Tam-muội giả, danh Nhất hạnh Tam-muội dã. Cái bỉ hành nhân, ký liễu thâm chỉ. Năng trì nhất tâm, bất thiệp dư hành. Duy niệm bỉ độ, duy ức bỉ Phật. Tri thân độ vô nhị, liễu ức niệm diệc nhất. Nãi đắc nhi thượng sở lập chi danh, vi nhất hạnh dã.
Tuy danh nhất hạnh, kỳ ư hành nhân, diệc đương dĩ bỉ nhất thiết xuất thế, thế gian vô lượng pháp môn, chư công đức hành, dĩ vi trợ đạo, tắc vãng sanh hạnh tật. Thị cố nhất

* Trang 749 *
device

疾。是故一切諸行悉爲淨土而修,無別岐路。名一行耳,譬如衆流入海,同得海名。萬善同歸得名一行。
              以是義故。則一切念處,正勤,根,力,覺,道,四弘,六度,皆淨土行。乃至人中染指之善。及散心念佛。或一稱名。或一舉手,一禮一讚。或一瞻仰。乃至或奉一香一水,一華一燈一供養,一供養具。或一念修習至于十念。或發一行一施,一戒一忍,禪定,智慧,一切善根,回向極樂。
              願力持故。雖有遲疾。皆得往生。如經所說。喻昔有人。以小滴水寄於大海。願不壞不失,不異不竭。雖經多劫。要還元水。其人經多劫已。如寄所取果得元水。不壞不竭。此亦如是。以小善根回向極樂。如寄滴水。雖經異生。善根不失亦不壞竭。生彼無疑。
            何况正見邪見,大乘小乘,有漏無漏,散心定善,事想觀慧。皆名一行。悉得往生。惟除外道種性。

* Trang 750 *
device

thiết chư hạnh, tất vi Tịnh độ nhi tu, vô biệt kì lộ. Danh nhất hạnh nhĩ, thí như chúng lưu nhập hải, đồng đắc hải danh. Vạn thiện đồng quy, đắc danh nhất hạnh.
Dĩ thị nghĩa cố, tắc nhất thiết niệm xứ, chánh cần, căn, lực, giác, đạo, tứ hoằng, lục độ, giai Tịnh độ hạnh. Nãi chí nhân trung nhiễm chỉ chi thiện, cập tán tâm niệm Phật, hoặc nhất xưng danh, hoặc nhất cử thủ, nhất lễ nhất tán, hoặc nhất chiêm ngưỡng. Nãi chí hoặc phụng nhất hương nhất thủy, nhất hoa nhất đăng, nhất cúng dường, nhất cúng dường cụ, hoặc nhất niệm tu tập, chí vu thập niệm, hoặc phát nhất hành nhất thí, nhất giới nhất nhẫn, thiền định, trí huệ, nhất thiết thiện căn, hồi hướng Cực Lạc.
Nguyện lực trì cố, tuy hữu trì tật, giai đắc vãng sanh, như kinh sở thuyết. Dụ tích hữu nhân, dĩ tiểu trích thủy ký ư đại hải, nguyện bất toại bất thất, bất dị bất kiệt. Tuy kinh đa kiếp, yếu hoàn nguyên thủy. Kỳ nhân kinh đa kiếp dĩ, như ký sở thủ. Quả đắc nguyên thủy, bất hoại bất kiệt, thử diệc như thị. Dĩ thiểu thiện căn, hồi hướng Cực Lạc như ký trích thủy, tuy kinh dị sanh thiện căn bất thất, diệc bất hoại kiệt, sanh bỉ vô nghi.
Hà  huống  chánh  kiến,  tà  kiến,  Đại  thừa,  Tiểu  thừa, hữu  lậu,  vô  lậu,  tán  tâm  định  thiện,  sự  tưởng  quán  huệ, giai danh nhất hạnh, tất đắc vãng sanh, duy trừ ngoại đạo chủng tánh.

* Trang 751 *
device

故云。但辨肯心。必不相賺。又經所謂一稱南無佛。皆已成佛道。良可深信。其有因心未起,善行未立,身心未屈。先期感應者。不可與其同語也。
              是故釋迦聖主一代至談。有無量三昧,無量解脫,無量行願,總持相應,無量法門,惟念佛一門圓攝無外,悉皆具足。如彼大海吞納眾流,性無增減。如如意珠,置高幢上,能滿一切眾生願求,體無虧損。此三昧寶王能攝能具,亦復如是。
              由是義故。始我世尊以此念佛三昧遍告眾會,非不再三。彼會所有承聽大根之士。若文殊等,及三乘聖賢,天龍八部,無不傾心而歸信也。逮我法流東土。有大至人。於彼廬山,闡揚遺化。彼信奉者如風行草上。極天下之望,無不美其教焉。
            自佛至今,將二千數百餘載。中有聖賢之人,高僧巨儒,農商仕賈,匹夫,匹婦,奴婢,黃門。或自行勸人,或著文作誓。重法如寶,輕

* Trang 752 *
device

Cố vân: Đãn biện khẳng tâm, tất bất tương trám. Hựu kinh sở  vị.  Nhất  xưng Nam-mô Phật,  giai  dĩ  thành  Phật đạo. Lương khả thâm tín, kỳ hữu nhân tâm vị khởi, thiện hành vị lập, thân tâm vị khất, tiên kỳ cảm ứng giả, bất khả dữ kỳ đồng ngữ dã.
Thị cố Thích-ca Thánh chủ, nhất đại chí đàm, hữu vô lượng tam-muội, vô lượng giải thoát, vô lượng hạnh nguyện, tổng trì tương ưng, vô lượng pháp môn, duy niệm Phật nhất môn viên nhiếp vô ngoại, tất giai cụ túc. Như bỉ đại hải thôn
nạp chúng lưu, tánh vô tăng giảm. Như như ý châu trí cao tràng thượng, năng mãn nhất thiết chúng sanh nguyện cầu, thể vô khung tổn. Cố thử Tam-muội bảo vương, năng nhiếp năng cụ, diệc phục như thị.
Do  thị  nghĩa  cố,  thủy  ngã  Thế  Tôn  dĩ  thử  niệm  Phật Tam-muội, biến cáo chúng hội, phi bất tái tam. Bỉ hội sở hữu  thừa  thính  đại  căn  chi  sĩ.  Nhược Văn-thù  đẳng,  cập Tam thừa thánh hiền, thiên long bát bộ, vô bất khuynh tâm nhi quy tín dã. Đãi ngã pháp lưu đông độ, hữu đại chí nhân, ư bỉ Lư sơn, kiến dương di hóa, bỉ tín phụng giả, như phong hành thảo thượng. Cực thiên hạ chi vọng, vô bất mỹ kỳ giáo yên.
Tự Phật chí kim, tương nhị thiên sổ bách dư tải, trung hữu thánh hiền chi nhân. Cao tăng, cự nho, nông thương sĩ cổ, thất phu, thất phụ, nô tỳ, huỳnh môn. Hoặc tự hành khuyến nhân, hoặc trước văn tác thệ, trọng pháp như bảo,

* Trang 753 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ