LOGO VNBET
“Ao trong mát, đó là chỉ biển tánh Nhất thừa tức thời trọn đủ. Mắtnhìn mà chânkhông bước thì không đến được ao trong mát ấy. Mắtlà gì? Là sự thấu hiểu được lý. Lý ấy là gì? Là tâm chuyên nhất. Chânlà gì? Là thực hành sự việc. Sự việc đó là gì? Là muôn công hạnh.”
Quả thật là: “Đạt thấu lý chân thật thì dù một mảy bụi trần cũng không nhận lấy, nhưng trong các pháp môn Phật sự thì dù một pháp cũng không buông bỏ.”
Vì sao vậy? Phải biết rằng tâm chuyên nhất là gốc của muôn pháp; trong tâm chuyên nhất có đủ cả muôn pháp. Pháp là pháp của cái tâm trọn vẹn; tâm là tâm của tất cả các pháp. Tâm là pháp; pháp là tâm. Đó chính là thể với dụngchẳng phải hai; lývới sựđều sáng rõ. Tu tập trọn vẹn ba phép quán(1) liền thẳng vào cảnh giới Như Lai.
_______________________________________________________
(1)Ba phép quán (Tam quán): tức Không quán, Giả quán và Trung quán. Không quán là quán xét nghĩa không của muôn pháp. Giả quán là quán xét tính chất giả hợp, vô thường. Trung quán là quán xét lý Trung đạo, thấy rõ ý nghĩa rốt ráo muôn pháp chẳng phải không, chẳng phải giả. 
Vi quân tử thuyết

Long Thư viết: Nhân khả dĩ vi quân tử nhi bất khẳng vi quân tử. Bất tu vi tiểu nhân nhi tất dục vi tiểu nhân, Nhược thành tín cung kính, nhược ôn hòa phương chánh, nhược thôi hiền dương thiện, nhược tùy nghi lợi vật, phàm thử chi loại, giai quân tử chi sự dã. Vi chi diệc bất nan giả, nhân bất khẳng vi, hà tai?

* Trang 1129 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ