LOGO VNBET
không nghi. Được thấy Phật A-di-đà, chứng Vô sanh nhẫn rồi, có thể trở lại Tam giới, cưỡi thuyền Vô sanh nhẫn mà cứu độ chúng sanh, rộng làm Phật sự, tùy ý tự tại!
Cho nên Luận Trí độ còn nói rằng: “Hành giả dạo chơi các cảnh địa ngục, sanh qua cõi Phật rồi, được Vô sanh nhẫn, lại trở vào trong cõi sanh tử, giáo hóa ở địa ngục, cứu khổ cho chúng sanh.” Vì nhân duyên ấy nên phải chuyên tu Tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh.
Này các vị! Nguyện cho hết thảy mọi người đều hiểu được giáo pháp này. Cho nên luận Thập trụ Bà-sagọi đây là pháp dễ hành trì vậy. 


Vĩnh Minh Thọ Thiền sư giới vô chứng ngộ nhân, vật khinh Tịnh độ

Hoặc vấn viết: Đãn kiến tánh ngộ đạo, tiện siêu sanh tử. Hà dụng hệ niệm bỉ Phật, cầu sanh tha phương?
Đáp viết: Chân tu hành nhân ưng tự thẩm sát. Như nhân ẩm thủy, lãnh nỗn tự tri. Kim tồn quy giám dĩ phá đa hoặc.
Chư  nhân  giả!  Đương  quán  tự  kỷ  hành  giải,  thật  đắc kiến tánh ngộ đạo, thọ Như Lai ký. Thiệu tổ sư vị, năng như Mã Minh, Long Thọ phủ? Đắc vô ngại biện tài, chứng Pháp Hoa Tam-muội, năng như Thiên Thai Trí Giả phủ?

* Trang 211 *
device

皆通,行解兼修,能如忠國師否。此諸大士,皆明垂言教,深勸往生。蓋是自利利他,豈肯悞人自悞。
况大雄讚歎,金口丁寧,希從昔賢,恭稟佛敕,定不謬悞也。仍往生傳所載,古今高士,事迹顯著非一,宜勤觀覽,以自照知。
又當自度,臨命終時,生死去住,定得自在否。自無水以來,惡業重障,定不現前否。此一報身,定脫輪迴否。三塗惡道,異類中行,出沒自由,定無苦惱否。天上人閒,十方世界,隨意寄托,定無滯否。若其未也,莫以一時貢高,卻致永劫沈淪,自失善利,將復尤誰。嗚呼。哀哉。何嗟及矣。
四料揀云。
一曰。
有禪無淨土,
十人九錯路。
陰境若現前,
瞥爾隨他去。

* Trang 212 *
device

Tông thuyết giai thông, hạnh giải kiêm tu, năng như Trung Quốc sư phủ? Thử chư đại sĩ giai minh thùy ngôn giáo, thâm khuyến vãng sanh. Cái thị tự lợi lợi tha, khởi khẳng ngộ nhân tự ngộ.
Huống Đại Hùng tán thán, kim khẩu đinh ninh, hy tùng tích hiền, cung bẩm Phật sắc, định bất mậu ngộ dã. Nhưng vãng sanh truyện sở tải, cổ kim cao sĩ, sự tích hiển trước phi nhất, nghi cần quán lãm, dĩ tự chiếu tri.
Hựu  đương  tự  độ,  lâm  mạng  chung  thời,  sanh  tử  khứ trụ, định đắc tự tại phủ? Tự vô thủy dĩ lai, ác nghiệp trọng chướng, định bất hiện tiền phủ? Thử nhất báo thân định thoát luân hồi phủ? Tam đồ ác đạo, dị loại trung hành, xuất một tự do, định vô khổ não phủ? Thiên thượng nhân gian, thập phương thế giới, tùy ý ký thác, định vô trệ nghi phủ? Nhược kỳ vị dã, mạc dĩ nhất thời cống cao, khước trí vĩnh kiếp trầm luân, tự thất thiện lợi, tương phục vưu thùy. Ô hô, ai tai! Hà ta cập hỹ.
Tứ liệu giản vân.
Nhất viết:
Hữu thiền vô Tịnh độ.
Thập nhân cửu thố lộ.
Âm cảnh nhược hiện tiền.
Miết nhĩ tùy tha khứ. 

* Trang 213 *
device

謂。單明理性,不願往生,流轉娑婆,則有退墮之患。陰境者,於禪定中,陰魔發現也。如楞嚴經所明。於五陰境,起五十種魔事。其人初不覺知魔著,亦言自得無常涅槃,迷惑無知,墮無閒獄者。是也。
二曰。
無禪有淨土,
萬修萬人去。
但得見彌陀,
何愁不開悟。
謂。未明理性,但願往生。乘佛力故,决定無疑。
三曰。
有禪有淨土,
猶如戴角虎,
現世為人師,
來生作佛祖。
            旣深達佛法,故可爲人天師。又發願往生,速豋不退。

* Trang 214 *
device

Vị: Đơn minh lý tánh, bất nguyện vãng sanh, lưu chuyển ta-bà, tắc hữu thối đọa chi hoạn. Ấm cảnh giả. Ư thiền định trung, ấm ma phát hiện dã. Như Lăng Nghiêm kinh sở minh. Ư ngũ ấm cảnh, khởi ngũ thập chủng ma sự. Kỳ nhân sơ bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc vô thượng Niết-bàn, mê hoặc vô tri, đọa vô gián ngục giả. Thị dã.
Nhị viết:
Vô thiền hữu Tịnh độ.
Vạn tu vạn nhân khứ.
Đãn đắc kiến Di-đà.
Hà sầu bất khai ngộ.
Vị: Vị minh lý tánh, đãn nguyện vãng sanh. Thừa Phật lực cố, quyết định vô nghi.
Tam viết:
Hữu thiền hữu Tịnh độ.
Du như đới giác hổ.
Hiện thế vi nhân sư.
Lai sanh tác Phật Tổ.
Ký thâm đạt Phật pháp, cố khả vi nhân thiên sư. Hựu phát nguyện vãng sanh, tốc đăng bất thối.

* Trang 215 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ