LOGO VNBET
vào luật pháp như cơm bữa; tội nhỏ thì hại thân mất mạng, tội lớn thì hại cả dòng họ, khiến cho không còn người nối dõi. Nếu ai bảo đó chẳng phải kẻ xấu thì ta không tin được.
Có lời dạy rằng: “Người tốt làm việc lành, không chỉ một ngày mà đủ; kẻ xấu làm việc ác, cũng không chỉ một ngày mà đủ.”(1)Các ông muốn làm người tốt hay kẻ xấu?
___________________________________
(1)Câu này có ý: không chỉ một ngày mà thành người tốt hay kẻ xấu, đều là sự tu dưỡng hay tập nhiễm lâu ngày mới thành. Vì thế cần phải thận trọng việc cảnh tỉnh lấy mình trong cuộc sống.

Vô Tế Đại sư tâm dược phương
Đại sư dụ thế nhân viết: Phàm dục tề gia trị quốc, học đạo tu thân, tiên tu phục ngã thập vị diệu dược, phương khả thành tựu.
Hà danh thập vị? Hảo đỗ trường nhất điều, từ bi tâm nhất phiến, ôn nhu bán lượng, đạo lý tam phân, tín hạnh yếu khẩn, trung trực nhất khối, hiếu thuận thập phân, lão thật nhất cá, âm chất toàn dụng, phương tiện bất câu đa thiểu.
Thử dược dụng khoan tâm oa nội sao, bất yếu tiêu, bất yếu táo, khử hỏa tánh tam phân. Ư bình đẳng bồn nội nghiên toái, Tam tư vi mạt, Lục ba-la-mậtvi hoàn, như Bồ-đềtử đại.

* Trang 1193 *
device

每日進三服不拘時候,用和氣湯送下。果能依此服之,無病不瘥。
            切忌言清行濁,利己損人,暗中箭,肚中毒,笑裏刀,兩頭蛇,平地起風波。已上七件速須戒之。
            此前十味,若能全用,可以致上福上壽,成佛作祖。若用其四五味者,亦可以滅罪延年,消災免患。
            各方俱不用,後悔無所補。雖有扁鵲,盧醫,所謂病在膏肓亦難療矣。縱禱天地,祝神明,悉徒然哉。况此方不悞主顧,不費藥金,不勞煎煮,何不服之。
            偈曰。
此方絶妙合天機,
不用盧師,扁鵲醫。
普勸善男幷信女,
急須對治莫狐疑。

* Trang 1194 *
device

Mỗi nhật tấn tam phục, bất câu thời hậu, dụng hòa khí thang tống hạ, Quả năng y thử phục chi, vô bệnh bất sái.
Thiết kỵ ngôn thanh hạnh trược, lợi kỷ tổn nhân, ám trung tiễn, đỗ trung độc, tiếu lý đao, lưỡng đầu xà, bình địa khởi phong ba, dĩ thượng thất kiện tốc tu giới chi.
Thử  tiền  thập  vị,  nhược  năng  toàn  dụng,  khả  dĩ  trí thượng phước thượng thọ, thành Phật tác Tổ. Nhược dụng kỳ tứ, ngũ vị giả, diệc khả dĩ diệt tội diên niên, tiêu tai miễn hoạn.
Các  phương  câu  bất  dụng,  hậu  hối  vô  sở  bổ.  Tuy  hữu Biển Thước, Lư Y, sở vị bệnh tại cao hoang diệc nan liệu hỹ. Túng đảo thiên địa, chúc thần minh, tất đồ nhiên tai.
Huống thử phương bất ngộ chủ cố, bất phí dược kim, bất lao tiên chử, hà bất phục chi?
Kệ viết:
Thử phương tuyệt diệu hiệp thiên cơ,
Bất dụng Lư sư, Biển thước y.
Phổ khuyến thiện nam tinh tín nữ.
Cấp tu đối trị mạc hồ nghi.

* Trang 1195 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ