LOGO VNBET

Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo

Lời Giới Thiệu

Lời đầu của Tiến sĩ Dr. E. Graham Howe

Lời tựa của tác giả

Dẫn Nhập Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo

Phạm Vi Của Pháp Môn Niệm Xứ

Bản Kinh, Tên Kinh và Bản Sớ Luận Của Kinh

Satipaṭṭhàna Trong Truyền Thống Phương Đông

Phương Pháp Satipaṭṭhàna Mới Của Myanmar

Pháp Môn Niệm Xứ, Ý Nghĩa - Phương Pháp và Mục Tiêu, Một Thông Điệp Của Sự Cứu Độ

Học Thuyết Về Tâm, Trái Tim Của Thông Điệp Của Đức Phật

Chánh Niệm, Trái Tim Của Tâm Học Của Đức Phật

Niệm Tâm Là Gì?

Con Đường Dẫn Đến Sự Phát Triển Tâm Thức

Chánh Niệm và Các Chi Phần Của Nó

A. Niệm Tâm và Tỉnh Giác

I. Chú Ý Đơn Thuần

Sự Thâm Chuyên

Đạt Đối Tượng Đơn Thuần

Ba Giá Trị Của Chú Ý Đơn Thuần, 1-Giá trị của chú ý đơn thuần trong việc hiểu biết tâm

2- Giá trị của chú ý đơn thuần trong việc tu sửa tâm

3- Giá trị của chú ý đơn thuần trong việc giải thoát tâm

II. Liễu Hội

Bốn Loại Liễu Hội, 1- Liễu hội về mục đích

2- Liễu hội về sự thích đáng

3- Liễu hội về phạm vi của thiền định

4- Liễu hội về thực tính

Ghi Chú Cuối Cùng Về Hai Thể Cách Thực Hành

B. Tứ Niệm Xứ (Bốn Đối Tượng của Niệm Xứ)

Các hướng dẫn cho việc thực hành

I. Quán Thân Thể, 1- Niệm tâm vào sự hít thở

2- Niệm tâm vào các tư thế của thân thể

3- Liễu hội

4- Các thành phần của thân thể, 5- Tứ đại

6- Những phép quán nghĩa địa

Ghi Chú Cuối Cùng Về Việc Quán Thân Thể

II. Quán Cảm Thọ

III. Quán Trạng Thái Của Tâm (Quán Tâm)

IV. Quán Các Nội Dung Tâm Thức ( Quán pháp- Ahamma' A12nupassanà)

Phương Pháp Satipaṭṭhàna Mới Của Myanmar

Tu Tập Tâm Thức và Tu Tập Thiện Tâm

Thông Điệp Của Tự Sự Cứu Độ

Phụ Lục

Phụ Lục A, I. Hướng dẫn cho việc thực hành có phương pháp về Satipaṭṭhàna được giảng dạy ở Myanmar, Các ghi chú cơ bản

Tư Thế

Thái Độ Tâm Thức

Chương Trình Thực Hành, 1- Tu tập chung về sự chú tâm

2- Thực hành chính yếu với các đề tài đã chọn

Các Ghi Chú Riêng Lẻ

II. Vị Trí Của Việc Thực Hành Có Phương Pháp Về Satipaṭṭhàna Trong Hệ Thống Thiền Định Phật Giáo

Phụ Lục B.

Kinh Niệm Xứ

Bản dịch và Chú thích

Mục Lục

Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo