LOGO VNBET
thể vào sự vận hành hữu hiệu của một số cơ quan nào đó, và mặt khác, sự tùy thuộc của cái thân thể sống vào sự hít thở chứng tỏ cái bản chất duyên sinh của thân thể. Như vậy, Niệm tâm vào sự hít thở giúp ta đạt tới một sự hiểu biết thực sự về thân thể và giúp ta tự tại với thân thể nhờ đạt được hiểu biết như thế (1).
2- Niệm tâm vào các tư thế của thân thể:
Trong việc áp dụng chung của bài tập này trong đời sống hàng ngày của ta, mục đích trước tiên của nó là gia tăng ý thức về tư thái về thân thể trong từng lúc của ta khi đi, đứng, ngồi nằm. Sự việc thường xảy ra là mối bận tâm với những suy nghĩ về mục tiêu của sự đi hoàn toàn xóa mờ các ý thức về chính hai tư thế kia. Dù rằng, trong đời sống hàng ngày, người ta không thể cũng không thích luôn luôn ý thức trọn vẹn về các tư thế như vậy cũng sẽ lợi lạc đối với nhiều lý do thực tiễn. Bằng cách hướng thẳng sự chú ý của ta đến tư thế của thân thể, mọi hấp tấp về cân não trong sự đi sẽ bị ngăn giữ; những sai lạc không cần thiết và gây hại của thân thể trong trường hợp các tư thế khác sẽ được tránh khỏi, được sữa chữa và do đó, những sai sót về tư thế mà y học vẫn lo đối trị trong trường hợp
_______________
(1) Đối với sự khảo sát đầy đủ về việc thực hành “chú tâm vào sự hít thở”, xem chương liên hệ trong con đường của thanh tịnh (Visuddhi Magga), tập II. Maung Tin dịch (Pàli Text Society, Translation Series).

 

* Trang 110 *
device

của trẻ em, và cả người lớn nữa, sẽ được ngăn chặn. Sự mệt mỏi vô ích của thân, và do đó, của tâm sẽ được tránh khỏi và sự rút lại tầm mức kiểm soát có ý thức về thân thể sẽ được ngăn chặn. Sự vận hành được kiểm soát của thân thể cần thiết phải là biểu hiện của một cái tâm tự chủ.
Cũng như mục đích tối hậu của Satipaṭṭhàna, Niệm tâm vào sự hít thở sẽ mang lại một sự hiểu biết sơ khởi về bản chất vô thường của thân thể, và từ đó sẽ dẫn tới sự chán ghét tự nội. Trong thời gian thực hành, ta sẽ đạt đến việc nhìn các tư thế giống y như ta nhìn những cử động tự động của hình nộm được làm cỡ con người. Động tác tay chân của hình nộm  sẽ khơi dậy cái cảm giác hoàn toàn chán ghét, và cả cái vui suông nhẹ giống như cái vui của một khản giả khi xem một màn múa rối. Do việc nhìn của tư thế với một tính cách khách quan độc lập như thế, sự đồng hóa với thân thể theo như thói thường sẽ bắt đầu tiêu tan.
Trong việc tu tập Thiền định nghiêm túc, sự hiểu biết rõ rệt về các tư thế của thân thể hình thành khởi điểm và cái khung sườn của toàn bộ một ngày thực hành (xem Phụ lục). Đặc biệt, nhờ sự hiểu biết của sự tu sửa, được phát triển trong thực hành nghiêm túc, các tư thế cũng vậy, sẽ tạo cơ hội cho ta quan sát sự sinh khởi và hoại diệt của các hiện tượng và thực hiện các quan sát mà chúng ta đã bàn tới trước đây.

* Trang 111 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo