LOGO VNBET
3- Liễu hội:
Liễu hội trải đến khắp mọi chức năng của thân thể đến bốn tư thế nữa, đến các động tác nhìn, co, duỗi, mặc, ăn, uống, tiêu hóa, nói năng, im lặng, thức tỉnh và ngủ nghê, v.v… (1). Các nguyên tắc tổng quát của việc thực hành ấy, mục đích và giá trị của nó đã được mô tả trước đây. Tóm tắt lại là: Việc thực hành liễu hội dạy cho ta hành động thận trọng và hướng mục đích, nhằm đạt đến:
  1. Những cứu cánh thực tiễn
  2. Mục đích tiến bộ của Phật pháp
  3. Hòa lẫn giữa đời sống hàng ngày và việc tu tập tâm linh
  4. Sự thâm hiểu sâu xa về tính chất vô ngã của những quá trình thuộc thân thể bằng cách thấy rõ nó trong kinh nghiệm hàng ngày; sự tự tại với thân thể thành tựu được.
Trong sự thực tập trước đây, Niệm tâm theo sau các tư thế trong khi chúng thể hiện mà chỉ đơn thuần ghi nhận sự xuất hiện của chúng, khác với nó, loại thứ nhứt và thứ hai của liễu hội (“mục đích” và “sự thích đáng”) gây nên một ảnh hưởng điều động vào các hoạt động khác nhau của thân thể. Sự thực tập trước đây bao gồm một sự hiểu biết trọn
______________
(1) Xem chi tiết hơn về sớ luận về bản kinh, trong “Pháp Niệm tâm” (The Way of Mindfulness) của Tỳ kheo Soma.

* Trang 112 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo