LOGO VNBET
cho đến những thành tố của cái đặc tính càng lúc càng vô ngã hơn, bằng cách thu tóm thân thể lại thành bốn sự biểu hiện sơ căn về bản chất mà nó có chung với sự vật vô tri. Kết quả cũng sẽ như thế: Tỉnh ngộ, ghét bỏ và tách ly, cũng như thể hội mạnh mẽ về tính chất vô ngã.
6- Những phép quán nghĩa địa:
Hoặc ta có được những đối tượng thực sự của các phép quán này bằng cách quan sát trực tiếp hoặc nếu không thể như thế được thì ta nhìn các đối tượng ấy bằng hình dung chúng một cách sống động. Chúng chỉ có thấy cái thân thể trong nhiều cấp độ tàn tạ khác nhau. Chúng nhằm thức tỉnh sự ghê tởm đối với cái đối tượng ưa thích của mình, ở một kẻ đam mê nhục dục (dù rằng trong vài trường hợp, những phương pháp khác tỏ ra thích đáng hơn). Chúng còn là một bài thưởng thức về vô thường qua việc chứng tỏ sự hoại diệt của cái thân thể hỗn hợp này mà ta thấy nó vận động trong trường hợp của “riêng” ta: “ Thật vậy, vị ấy áp dụng điều ấy vào chính mình: “Quả thật, cái thân thể này của ta cũng thế, cùng bản chất như thế, sẽ trở thành như thế và sẽ không thoát khỏi điều ấy””.
Các phép quán này sẽ chỉ rõ sự tự lừa dối mình trong việc yêu quý và xem thân thể này là “của tôi”, cái thân thể mà mai đây có thể “thuộc về” tứ đại hay là con mồi cho chim chóc hay sâu bọ. Các

* Trang 114 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo