LOGO VNBET
tạo thành trong ngôn ngữ Pàli từ ghép (Sati- Sampajañña) rất thường thấy trong các bản kinh Phật giáo. Trong ý nghĩa của từ ghép ấy, Niệm (Sati) đặc biệt áp dụng cho thái độ và việc thực hành sự chú ý đơn thuần trong trạng thái thuần túy thọ nhận của tâm. Tỉnh giác (Sampajañña) rất thường thấy trong các bản kinh Phật giáo. Trong ý nghĩa của từ ghép ấy, Niệm (Sati) đặc biệt áp dụng cho thái độ và việc thực hành sự chú ý đơn thuần trong trạng thái thuần túy thọ nhận của tâm. Tỉnh giác (Sampajañña) tham dự vào khi cần đến một loạt hoạt động, bao gồm những tư duy tác động, hồi phản về sự vật được quan sát…
Hai từ này cũng có thể được dùng như một sự phân chia khái quát của Chánh niệm, hay Satipaṭṭhàna, nghĩa là chia thể cách đặc thù của sự áp dụng nó. Chúng ta sẽ bàn đến cách chia hai này trước, còn cách chia bốn kia thì tùy theo các đối tượng của Niệm tâm, sẽ được bàn đến sau.
A. NIỆM TÂM VÀ TỈNH GIÁC (1)
Trong hai thành tố của cách chia ấy, trong khía
________________________
(1) Các từ Chánh niệm, Tỉnh giác. Chánh niệm Tỉnh giác đều có thể được dùng để dịch các từ Right Mindfulness, Mindfulness, Bare Attention, Clear Comprehension. Nhưng ở đây, chúng tôi dịch thành Chánh niệm, Niệm tâm, chú ý đơn thuần, liễu hội (sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn) để cho thuần hợp với trình tự lập luận của tác giả và để người đọc dễ theo dõi hơn. (N.D)

* Trang 46 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo