LOGO VNBET
CHÁNH NIỆM, TRÁI TIM CỦA TÂM HỌC CỦA ĐỨC PHẬT
Tất cả nội dung bức thông điệp cứu chữa của Đức Phật cũng như cốt lõi của học thuyết về tâm của Ngài đều gôm trong lời khuyến dụ “ Hãy chú tâm!” hàm chứa trong sự thuyết giảng lớn lao của Đức Phật về kinh Niệm Xứ(1) (Satipaṭṭhàna Sutra). Khuyến dụ ấy, dĩ nhiên đòi hỏi sự minh giải bổ túc về câu hỏi “ Chú tâm về cái gì?”, và “ Chú tâm như thế nào?”. Câu trả lời được nêu ra trong chính bản kinh, trong bản Sớ luận cổ về kinh ấy, và trong sự giải thích cô đọng sau đây.
Nếu trên kia chúng ta đã bảo rằng tâm học là khởi điểm, tụ điểm, cao điểm của thông điệp Đức Phật, bây giờ chúng ta có thể bảo thêm rằng Chánh niệm cũng chiếm chính cái vị trí như thế trong tâm học Phật giáo.
Thế thì niệm tâm là:
Chìa khóa chủ đầy hiệu năng để hiểu biết tâm, và vì thế là khởi điểm;
Dụng cụ toàn hảo để tu sửa tâm, và vì thế là tụ điểm.
Biểu hiện cao thượng của Niệm xứ (hay Tứ niệm xứ Satipaṭṭhàna) được Đức Phật tuyên bố một cách đúng đắn là Con đường độc nhất (Ekàyano Maggo)…
________________________
(1) Thường dịch là kinh Niệm Xứ hay kinh Quản Niệm (N.D)

* Trang 36 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo