LOGO VNBET
CHÁNH NIỆM VÀ CÁC CHI PHẦN CỦA NÓ
Chánh niệm là thành phần thứ bảy của Bát chánh đạo dẫn đến sự dập tắt khổ đau. Trong sự giải thích chính thống về con đường này, nó được định nghĩa rõ ràng là “ Bốn căn bản của Niệm xứ” (Tứ niệm xứ Satipaṭṭhàna). Do đó, Chánh niệm và Niệm xứ hay Satipaṭṭhàna sẽ được dùng ở đây như là những từ có thể thay thế cho nhau(1).
Chánh niệm được chia làm bốn về mặt đối tượng. Đó là nhằm đến 1. Thân, 2. Thọ, 3. Trạng thái của tâm (hay tâm), nghĩa là tình trạng tổng quát của ý thức vào một lúc nhất định, 4. Nội dung tâm thức (hay Pháp), nghĩa là những nội dung rõ ràng, hay các đối tượng của ý thức vào lúc nhất định ấy.
Đấy là bốn “Phép quán niệm” (Anupassanà) gồm thành sự phân chia chủ yếu của bản kinh. Đôi khi chúng cũng được gọi là bốn Satipaṭṭhàna trong ý nghĩa là những đối tượng căn bản của Niệm xứ hay Sati.
Trong kinh điển Phật giáo, từ “Niệm” (Sati) thường nối kết với một từ khác, được dịch ở đây là sự tỉnh giác (2) (Sampajañña). Hai khái niệm này
______________________
(1) Đến đây, rõ ràng là Niệm tâm (Mindfulness), Chánh niệm (Right Miidfulness), Tứ niệm xứ, Niệm xứ (Foundation of Mindfulness) và Satipaṭṭhàna đều là một. Chúng ta cần rõ như thế để khỏi bận tâm về từ ngữ dùng để chỉ Satipaṭṭhàna ở đây và ở các nơi khác. (N.D.)
(2) Sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn nhất. Có chỗ dịch là Tỉnh giác hoặc (liễu hội).

* Trang 45 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo