LOGO VNBET
                Dẫn nhập
         TRÁI TIM CỦA
THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO

 
Cuốn sách này xuất phát từ lòng tin tưởng sâu đậm rằng việc học tập có tính cách hệ thống về Chánh niệm do Đức Phật dạy trong kinh Satipaṭṭhàna (kinh Niệm xứ), vẫn cống hiến một phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, thâm sâu và hiệu quả nhất cho việc tu tập và phát triển tâm thức đối với những công việc và những vấn đề hàng ngày cũng như đối với mục tiêu cao cả nhất của việc học tập ấy: Tự giải thoát vững vàng cho cái tâm khỏi Tham, Sân và Si…
Giáo lý của Đức Phật ban bố rất nhiều phương pháp tu tập tâm thức và rất nhiều đề tài thiền định, thích hợp với những nhu cầu, thái độ và khả năng của từng cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, tất cả những phương pháp này căn bản là vẫn quy tụ vào “Con đường Niệm xứ” (Satipaṭṭhàna Magga) mà chính Bậc Đạo Sư gọi là “ Con đường độc nhất” ( Ekàyano Maggo). Pháp môn Niệm xứ do đó có

* Trang 13 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo