LOGO VNBET
phép quán này cũng sẽ làm cho ta quen thuộc hơn với cái chết.
Ở đây cũng thếm trình tự diễn biến cũng như trước việc ghê tởm do sự tỉnh ngộ và ghét bỏ, đến sự tách ly đối với cái thân thể đã được hiểu biết rất rõ ràng về bản chất vô ngã của nó.
Ở Ấn Độ ngày xưa, những đối tượng cho các phép quán này có thể được dễ dàng trong thấy trên các bãi tha ma, nơi đó những xác chết của người nghèo và của tội nhân bị hành quyết được để ra cho thiên nhiên, cho các sinh vật trên bầu trời và trên mặt đất. Ngày nay, hiếm khi có dịp thấy được những đối tượng thực sự này, nhưng ta cũng có thể có lợi lạc về điều ấy trong các nhà xác, các phòng giải phẫu trong các thành phố của chúng ta, và, hỡi ôi, tách tham lam, sân hận và si muội của con người cũng sẽ lo toan điều ấy bằng các bãi chiến trường tạo cho ta cái thấy như thế…
GHI CHÚ CUỐI CÙNG VỀ VIỆC QUÁN THÂN THỂ
Những sự thực tập trong phần cuối của “phép quán thân thể” bao gồm cả hai mẫu thức thực hành: Chúng một phần thuộc về chú ý đơn thuần và một phần thuộc về liễu hội.
Chúng ta đã nhận thấy rằng đặc trưng chung của tất cả những thực tập nàu là chúng đưa đến một sự tách ly đối với thân thể, sự tách ly được lớn mạnh do việc quán sát bản chất của thân thể và do việc hiểu thực sự về nó. Sự tách ly, về mặt

* Trang 115 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo