LOGO VNBET
cạnh chuyên biệt của nó về chú ý đơn thuần, chính Niệm tâm cung cấp cái chìa khóa cho phương pháp đặc thù Satipaṭṭhàna và kéo theo việc thực hành nó một cách hệ thống, từ chính chỗ khởi đầu cho đến sự thành tựu của mục đích cao nhất của nó. Do đó, ở đây nó được bàn tới bàn tới trước và được bàn một tiết chi tiết hơn.
I. CHÚ Ý ĐƠN THUẦN
Chú ý đơn thuần là gì? Chú ý đơn thuần là sự để tâm trong sáng và đơn giản đến những gì thực sự xảy đến với taở trong ta vào những khoảng khắc liên tục của nhận thức. Nó được gọi là “ đơn thuần” vì nó nhằm ngay vào những sự kiện đơn thuần của nhận thức như đã được nêu ra hoặc do năm quan năng của thân thể hoặc do ý là  quan năng thứ sáu đối với tư tưởng Phật giáo. Khi nhằm vào cảm nhận của sáu quan năng (lục căn) ấy, chú ý hay chú tâm chỉ việc ghi nhận đơn thuần về các sự kiện được quan sát mà không tác động vào các sự kiện ấy bằng hành động, ngôn ngữ hay bằng giải thích của ý thức là thứ giải thích có thể là của sự biểu hiện tự ngã (ửa, ghét, v.v…) của phán đoán hay suy luận. Nếu trong suốt thời gian ngắn hoặc dài, định cho việc thực hành chú ý đơn thuần và bàn đến những kết quả đạt được từ việc chú tâm đơn thuần và bàn đến những kết quả đạt được từ việc chú tâm đơn thuần ấy, Trong sự trình bày đầu tiên này về phương pháp ấy, tưởng cũng nên bàn đến những đề tài ấy một cách chi tiết hơn, để cho những ai muốn nhận lấy

* Trang 47 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo