LOGO VNBET
                                      MỤC LỤC
Lời đầu – của Tiến sĩ E. Graham Howe................................................ 6
Lời tựa của tác giả................................................................................. 9
DẪN NHẬP......................................................................................... 13
Trái tim của Thiền định Phật giáo........................................................ 13
Phạm vi của Pháp môn Niệm xứ.......................................................... 14
Bản kinh, tên kinh và bàn sớ luận của kinh.......................................... 17
Satipaṭṭhàna trong truyền thống phương Đông.................................... 20
Phương pháp Satipaṭṭhàna mới của Myanmar..................................... 23
PHÁP MÔN NIỆM XỨ, Ý NGHĨA,
PHƯƠNG PHÁP VÀ MỤC TIÊU.
....................................................... 27
Một thông điệp của sự cứu độ.............................................................. 27
Học thuyết về tâm, trái tim của thông điệp của Đức Phật..................... 31
Chánh niệm, trái tim của tâm học của Đức Phật................................... 36
Niệm tâm là gì?..................................................................................... 37
Con đường dẫn đến sự phát triển tâm thức........................................... 42
Chánh niệm và các chi phần của nó...................................................... 45
A. Niệm tâm và tỉnh giác...................................................................... 46
I- Chú ý đơn thuần............................................................................... 47
Sự thâm duyên...................................................................................... 48
Đạt đối tượng đơn thuần....................................................................... 50

* Trang 213 *
device

Ba giá trị của chú ý đơn thuần.............................................................. 54
(1)Trong việc hiểu biết tâm .................................................................. 54
(2) Trong việc tu sửa tâm...................................................................... 64
(3) Trong việc giải thoát tâm................................................................ 71
II- Liễu hội............................................................................................ 76
Bốn loại liễu hội................................................................................... 78
(1) Về mục đích.................................................................................... 78
(2) Về sự thích đáng.............................................................................. 83
(3) Về phạm vi của Thiền định............................................................. 84
(4) Về thực tính..................................................................................... 87
Ghi chú cuối cùng về hai thể cách thực hành........................................ 94
B. Tứ niệm xứ (4 đối tượng của Niệm xứ)............................................. 97
Các hướng dẫn cho việc thực hành....................................................... 99
I. Quán thân thể................................................................................. 105
1- Niệm tâm vào sự hít thở................................................................. 105
2- Niệm tâm vào các tư thế của thân thể............................................ 110
3- Liễu hội.......................................................................................... 112
4- Các thành phần của thân thể.......................................................... 113
5- Tứ đại............................................................................................. 113
6- Những pháp quán nghĩa địa........................................................... 114
Chi chú cuối cùng về việc quán thân thể............................................ 115
II. Quán cảm thọ................................................................................ 116
III. Quán trạng thái của tâm (quán tâm)............................................. 120
IV. Quán các nội dung tâm thức (quán pháp).................................... 122
Phương pháp Satipaṭṭhàna mới của Myanmar................................... 127
Tu tập tâm thức và tu tập thiện tâm................................................... 130
Thông điệp của sự tự cứu độ.............................................................. 131

* Trang 214 *
device

PHỤ LỤC A....................................................................................... 147
I. Hướng dẫn cho việc thực hành có phương
pháp về Satipaṭṭhàna được giảng giải ở Myanmar............................. 147
Các ghi chú cơ bản............................................................................. 147
Tư thế................................................................................................. 151
Thái độ tâm thức................................................................................ 152
Chương trình thực hành..................................................................... 153
1- Tu tập về sự chú tâm..................................................................... 153
2- Thực hành chính yếu với các đề tài đã chọn................................... 156
Các ghi chú riêng lẻ............................................................................ 165
II. Vị trí của việc thực hành có phương pháp..................................... 170
PHỤ LỤC B....................................................................................... 179
Satipaṭṭhàna – Kinh Niệm xứ ............................................................ 181
Bản dịch và chú thích......................................................................... 208

* Trang 215 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo