LOGO VNBET
PHỤ LỤC
A

I. HƯỚNG DẪN CHO VIỆC THỰC HÀNH CÓ PHƯƠNG PHÁP VỀ Satipaṭṭhàna ĐƯỢC GIẢNG DẠY Ở MYANMAR
II. VỊ TRÍ CỦA VIỆC THỰC HÀNH CÓ PHƯƠNG PHÁP VỀ Satipaṭṭhàna TRONG HỆ THỐNG THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO…

B

Satipaṭṭhàna SUTTA
KINH NIỆM XỨ
BẢN DỊCH VÀ CHÚ THÍCH

* Trang 145 *
device

* Trang 146 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo