LOGO VNBET

 
             PHỤ LỤC B

           Satipaṭṭhàna sutta
           KINH NIỆM XỨ
BẢN DỊCH VÀ CHÚ THÍCH
 
 

 
_____________
* Phần chú thích in chung ở cuối sách là của tác giả
* Phần chú thích ở cuối các trang sau là của người dịch

* Trang 179 *
device

* Trang 180 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo