LOGO VNBET
TU TẬP TÂM THỨC VÀ TU TẬP THIỆN TÂM
Satipaṭṭhàna – sự rèn luyện trong Chánh niệm là sự tu tập tâm thức trong ý nghĩa cao nhất của nó. Nhưng qua bản kinh, bản sớ luận và cả trong sự trình bày từ đầu sách đến đây, một số đọc giả có thể cảm tưởng rằng Satipaṭṭhàna khá có vẻ là một giáo lý thiên về trí óc một cách lãnh đạm, khô khan buồn nãn vì nó thờ ơ đối với đạo đức, không để ý tới sự tu tập thiện tâm. Dù chúng tôi vẫn hy vọng rằng sự sống ấm áp đang nhảy đập trong cung cách điềm đạm của việc thực hành Satipaṭṭhàna sẽ không bị lãng quên, tuy thế cũng cần nêu ít lời về sự phản đối ấy. Sự có vẻ như thiếu sót về mặt đạo đức ấy được giải thích bằng sự việc Đức Phật, ở trong rất nhiều trường hợp khác, đã hết sức nhấn mạnh rằng đạo đức là căn bản thiết yếu cho việc phát triển tâm thức cao hơn. Sự kiện ấy, được các môn đệ của Đức Bổn Sư biết rất rõ, không cần phải nêu ra nữa trong một bản kinh chuyên nhằm đến một đề tài chuyên biệt. Nhưng, để đối mặt với mọi nghi ngờ hay phản đối, chúng tôi nêu thêm ở đây một ít nhận xét thêm vào mục đích ấy. Trong Phật pháp, sự tu tập thiện tâm này có một vị trí nỗi bật và được diễn tả một cách đầy đủ nhất trong bốn “Vô lượng tâm” hay các “Phạm trù của tâm” (Prahma Vihàra) đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả. Lòng từ vô ngã và vô biên là căn bản của ba  đức tính kia cũng như mọi nỗ lực hướng thượng, thăng hoa cái tâm. Do đó, trong phương pháp

* Trang 130 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo