LOGO VNBET

Tám quyển sách quý (Trọn bộ)

Thay lời tựa

Tu Tâm

Tu và Tâm

Tâm Vương

Tâm Sở

Căn Bổn Phiền Não

Tùy Phiền Não

Thiện Tâm Sở

Điều Cốt Yếu Nhứt Là Hằng Ngày Chúng Ta Nên Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình

Quyển 2: Dưỡng Tánh

Mục Lục

Lời giới thiệu

I.-Phần mở đầu: Vấn đề Tu tâm và Dưỡng tánh khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào?

II-Phần chính: Những Tánh gì cần phải dưỡng?

1. Từ Bi

2. Trí Tuệ

3. Bình Đẳng

4. Lợi Tha

5. Nhẫn Nhục

6. Hỷ Xả

7. Thanh Tịnh

8. Tinh Tấn

9. Kiên Chí

III - Phần Kết: Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự tại giải thoát

Quyển 3: Nhơn quả, Nghiệp và Luân hồi

Lời giới thiệu

Đặt vấn đề

Chương I: Luật nhân quả

Chương II: Nghiệp

Chương III: Luân hồi

Chương IV: Những bằng chứng về Luân hồi

Chương V: Giải đáp những thắc mắc, nghi vấn về vấn đề Nhân Quả Luân Hồi

Vài lời Tạm biệt

Quyển 4: Tứ Diệu Đế

Mục Lục

Lời giới thiệu

Chương I: Khái niệm tổng quát về Tứ Diệu Đế

Chương II: Khổ đế

Chương III: Tập Đế

Chương IV: Diệt Đế

Chương V: Đạo Đế

Quyển 5: Ngũ Đình Tâm Quán

Lời nói đầu

Bài thứ nhất: Quán Sổ Tức

Bà thứ hai: Quán Bất Tịnh

Bài thứ ba: Quán Từ Bi

Bài thứ tư: Quán Nhân Duyên

Bài thứ năm: Quán Giới Phân Biệt

Quyển 6: Từ Bi trong Đạo Phật

Quyển 7: Chữ Hòa của Đạo Phật

Quyển 8: Năm Yếu Tố Hòa Bình của Phật Giáo

Tám quyển sách quý (Trọn bộ)