LOGO VNBET

Tiểu Phẩm Tập 1

I. Chương Hành Sự - 1. Hành Sự Khiển Trách

2. Hành Sự Chỉ Dạy

3. Hành Sự Xua Đuổi

4. Hành Sự Hòa Giải

5. Hành Sự Án Treo Về Việc Không Nhìn Nhận Tội

6. Hành Sự Án Treo Về Việc Không Sữa Chữa Lỗi

7. Hành Sự Án Treo Về Việc Không Từ Bỏ Tà Kiến Ác

II. Chương PARIVĀSA - 1. Phận Sự Của Vị Hành PARIVĀSA

2. Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Việc Đưa Về Lại (Hình Phạt) Ban Đầu

3. Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Hình Phạt MĀNATTA

4. Phận Sự Của Vị Thực Hành MĀNATTA

5. Phận Sự Của Vị Xứng Đáng Sự Giải Tội

III. Chương Tích Lũy Tội - 1. Tội Xuất Tinh

2. Hình Phạt PARIVĀSA

3. Bốn Mươi Trường Hợp Thành PARIVĀSA

4. Ba Mươi Sáu Trường Hợp Hành PARIVĀSA

5. Một Trăm Trường Hợp MĀNATTA

6. Bốn Trăm Trường Hợp Đưa Về Lại (Hình Phạt) Ban Đầu

7. Tám Trường Hợp Có Hạn Lượng

8. Mười Một Trường Hợp Về Hai Vị Tỳ Khưu

9. Chín Trường Hợp Không Được Trong Sạch Trong Việc Đưa Về Lại (Hình Phật) Ban Đầu

10. Chín Trường Hợp Được Trong Sạch Trong Việc Đưa Về Lại (Hình Phạt) Ban Đầu

11. Chín Trường Hợp Được Trong Sạch Thứ Nhì Trong Việc Đưa Về Lại (Hình Phạt) Ban Đầu

IV. Chương Dàn Xếp - 1. Hành Xử Luật Với Sự Hiện Diện

2. Hành Xử Luật Bằng Sự Ghi Nhớ

3. Hành Xử Luật Khi Không Điên Cuồng

4. Việc Phán Xử Theo Tội Đã Được Thừa Nhận

5. Thuận Theo Số Đông

6. Theo Tội Của Vị Ấy

7. Cách Dùng Cỏ Che Lấp

8. Bốn Sự Tranh Tụng

9. Cách Giải Quyết Sự Tranh Tụng Hành Xử Luật Với Sự Hiện Diện

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu INDACANDA

Địa Chỉ Liên Hệ

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết tắt

Tiểu Phẩm Tập 1