LOGO VNBET

Tiểu Phẩm Tập 2

V. Chương Các Tiểu Sự

VI. Chương Sàng Tọa

VII. Chương Chia Rẽ Hội Chúng - Tụng Phẩm Thứ Nhất

Tụng Phẩm Thứ Nhì

Tụng Phẩm Thứ Ba

Tóm Lược Chương Này

VIII. Chương Phận Sự - 1. Phận Sự Của Vị Vãng Lai

2. Phận Sự Của Vị Thường Trú

3. Phận Sự Của Vị Xuất Hành

4. Phận Sự Tùy Hỷ

5. Phận Sự Ở Chỗ Thọ Thực

6. Phận Sự Của Vị Đi Khuất Thực

7. Phận Sự Của Vị Ngụ Ở Rừng

8. Phận Sự Ở Nơi Cư Ngụ

9. Phận Sự Ở Nhà Tắm Hơi

10. Phận Sự Ở Nhà Vệ Sinh

11. Phận Sự Đối Với Thầy Tế Độ

12. Phận Sự Đối Với Đệ Tử

13. Phận Sự Đối Với Thấy Dạy Học

14. Phận Sự Đối Với Học Trò

Tóm Lược Chương Này

IX. Chương Đình Chỉ Giới Bổn PĀTIMOKKHA - Tụng Phẩm Thứ Nhất

Phẩm Tụng Thứ Nhì

Tóm Lược Chương Này

X. Chương Tỳ Khưu Ni

Tụng Phẩm Thứ Nhì

Tụng Phẩm Thứ Ba

Tóm Lược Chương Này

XI. Chương Liên Quan Năm Trăm Vị - Duyên Khởi Của Việc Kết Tập

Giảng Về Các Điều Học Nhỏ Nhặt Và Ít Quan Trọng

Giảng Về Hình Phật Phạm Thiên

Tóm Lược Chương Này

XII. Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị. - Tụng Phẩm Thứ Nhất

Tụng Phẩm Thứ Nhì

Tóm Lược Chương Này

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu INDACANDA

Địa Chỉ Liên Hệ

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

Tiểu Phẩm Tập 2